Анотації

 

Г. В. Голубова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: [email protected]

Статистичний аналіз та прогнозування експорту України

Розглянуто ситуацію у зовнішній торгівлі України. Проаналізовано зовнішньоторговельний баланс країни за 2017 рік. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз експорту товарів і послуг під впливом ва- лютного курсу та імпортних операцій. Виконано прогнозування експорту України на короткострокову перспективу.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, моделювання, торговельний баланс, валовий внутрішній продукт, валютні курси.

 

 

І. А. Гончар,

кандидат економічних наук, доцент,

в. о. завідувача кафедри статистики та демографії,

E-mail: i-gonchar@ukr.net;

З. О. Пальян,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики та демографії,

E-mail: zipalyan@ukr.net;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення

Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення Подано статистичний аналіз поширення електричних автомобілів в Україні та належної інфраструк- тури для їх експлуатації. Результати дослідження дозволяють не лише оцінити масштаби та динаміку розвитку електромобільного ринку в Україні, а і виявити умови, що стримують його розширення, та за- пропонувати напрями подальшого запровадження екологічного транспорту.

Ключові слова: ринок електрокарів, ринок електроенергії, інфраструктура електрозарядних станцій, сфера послуг транспортних засобів, КВЕД.

 

 

О. О. Горобець,

заступник завідувача редакційно-видавничого відділу,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: babutska@ukr.net

Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі

Оцінено сучасний стан книгодрукування та книгорозповсюдження друкованої продукції в Україні та світі. Визначено основні зовнішні фактори впливу на стан книжкової справи. Виокремлено головні проблеми книговидання. Змодельовано кількісні характеристики книгодрукування в Україні за період 1991–2017 рр.

Ключові слова: книгодрукування, книгорозповсюдження, книжковий ринок, читання, статистичний аналіз.

 

 

О. Б. Саліхова,

доктор економічних наук,

провідний науковий співробітник відділу інноваційної політики,

економіки і організації високих технологій,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

E-mail: salikhova_elena@ukr.net;

О. В. Крехівський,

кандидат фізико-математичних наук,

радник Президента Союзу хіміків України,

E-mail: o.krekhivskyi@gmail.com

Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості

Уперше запропоновано механізм державної допомоги на реалізацію промислово-інноваційних проектів вітчизняних промислових підприємств, який полягає у її співфінансуванні та частковій компенсації відсотків за залученими кредитами. Визначено критерії встановлення відповідності заявника та проекту, а також базові показники виробничо-технологічної та фінансово-економічної експертизи проекту. Запропоновано процедуру надання державної допомоги на реалізацію промислово-інноваційних проектів.

Ключові слова: технологічні інновації, промислово-інноваційний проект, комплексна експертиза, державна допомога, державно-приватне партнерство.

 

 

Ю. Б. Баглюк,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

E-mail: verymatey@gmail.com

Стратегії розвитку провідних операторів мобільного зв’язку України

Статтю присвячено використанню методу SPACE-аналізу (Strategic Position and Action Evaluation) для визначення стратегій розвитку провідних мобільних операторів зв’язку України, що дозволяють зберегти та зміцнити їх конкурентні переваги. Сформовано групи критеріїв оцінки діяльності операто- рів мобільного зв’язку України. Окреслено проблеми, пов’язані з труднощами використання інформації з відкритих джерел, яку компанії надають на свій розсуд. На основі обраних показників та проведених розрахунків визначено типи стратегій для аналізованих компаній.

Ключові слова: стратегія, конкурентні переваги, фінансова сила, конкурентоспроможність, привабливість, стабільність зовнішнього середовища.

 

 

Ю. Г. Бочарова,

кандидат економічних наук, доцент,

директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва,

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг,

E-mail: bocharova@donnuet.edu.ua

Стан та особливості розвитку інноваційної інфраструктури в Україні

Проаналізовано особливості розвитку інноваційної інфраструктури України та надано характеристику її стану. Висвітлено структурні, галузеві та регіональні особливості розвитку елементів інноваційної інфраструктури. Зроблено висновок про сталу негативну тенденцію її розвитку. Показано, що рівень інноваційності вітчизняних підприємств є вкрай низьким. Визначено, що регіонами-лідерами за часткою інноваційних підприємств у їх загальній кількості є Рівненська, Харківська та Івано-Франківська області.

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, елемент інноваційної інфраструктури, інноваційне підприємство, інновація, технопарк, бізнес-інкубатор.

 

 

І. О. Луніна,

доктор економічних наук, професор,

завідувач відділу державних фінансів,

E-mail: ilunina@ukr.net;

О. С. Білоусова,

кандидат економічних наук,

провідний науковий співробітник відділу державних фінансів,

E-mail: bilousova.os@gmail.com;

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Інструментарій прогнозування бюджетних наслідків податкового стимулювання інноваційної діяльності

Розглянуто засади податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств як важливої передумови забезпечення довгострокової платоспроможності держави та розвитку національної економіки на інноваційній основі. Проаналізовано альтернативні підходи до податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Розроблено економіко-математичні моделі прогнозування бюджетних наслідків надання інноваційних податкових пільг та здійснено їх апробацію для умов України на макро- та мікрорівнях.

Ключові слова: податкове стимулювання інновацій, податкові пільги, інноваційна пільга, податковий кредит, конкурентоспроможність, економіко-математичні моделі.

 

 

О. В. Степанова,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник відділу державних фінансів,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

E-mail: len_stepanova@yahoo.com

Фіскальний простір для системи охорони здоров’я: сучасні підходи до формування та діагностики

Проведено аналітичний огляд теоретичних підходів до визначення сутності поняття “фіскальний простір для системи охорони здоров’я”. Обґрунтовано, що для системи охорони здоров’я фіскальний простір є одним із концептуальних підходів до дослідження оптимальних параметрів і пропорцій фінан- сування медичної галузі та визначення потенційних резервів його збільшення. Проаналізовано структу- ру й обсяги державного фінансування охорони здоров’я в країнах ОЕСР. Систематизовано індикатори діагностики фіскального простору для системи охорони здоров’я за чотирма проекціями: індикатори макроекономічного потенціалу; індикатори фіскального потенціалу; індикатори тиску зміни витрат на охорону здоров’я на стійкість системи державних фінансів; індикатори демографічного та соціального тиску. Визначено доцільність діагностики потенціалу формування фіскального простору для охорони здоров’я у взаємозв’язку з показниками середньострокової та довгострокової фіскальної стійкості.

Ключові слова: державні фінанси, система охорони здоров’я, фіскальний простір для охорони здоров’я, фіскальна стійкість, індикатори діагностики.

 

 

Н. С. Іванова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування,

Донецький національний університет економіки та торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг,

E-mail: ivanova@donnuet.edu.ua

Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки

Обґрунтовано необхідність оцінки рівня економічної безпеки регіонів. З використанням методу головних компонент визначено чотири основні внутрішні фактори (компоненти) економічної безпеки регіонів та встановлено їх взаємозв’язок з відповідними показниками. За результатами проведеного до- слідження побудовано прогнозні моделі економічної безпеки регіонів національної економіки в розрізі регіональних кластерів. Представлено результати моделювання для Дніпропетровської, Вінницької та Волинської областей.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, прогнозування, метод головних компонент, факторний аналіз.

 

 

Т. В. Кобилинська,

кандидат економічних наук,

докторант кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Статистична оцінка викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств в атмосферне повітря: регіональний аспект

Процес аграрної та земельної реформи в нашій країні триває не одне десятиліття. Хоча реформування агропромислового комплексу в Україні зумовило стабільну позитивну динаміку виробництва сіль ськогосподарської продукції, поряд з цим зросли й обсяги викидів небезпечних речовин від цієї діяльності. Збереження навколишнього природного середовища та зменшення викидів небезпечних речовин є однією з пріоритетних проблем сьогодення. Водночас низький рівень інформаційного забезпечення та законодавча неврегульованість неминуче призводять до кризи мотивації екологічної діяльності сіль- ськогосподарських підприємств. Проблемні питання статистичного оцінювання екологічних наслідків сільськогосподарської діяльності підприємств, зокрема секторальний аналіз обсягів викидів за природно-економічними зонами, наразі є невирішеними. Дослідження шляхів їх розв’язання набуває вагомого значення для екологічної політики держави, оскільки проведення порівняльного статистичного аналізу сільськогосподарського виробництва за природно-економічними зонами дозволить приймати виважені політично-екологічні рішення.

У роботі проведено статистичний аналіз викидів небезпечних речовин від окремих процесів сільськогосподарської діяльності за природно-економічними зонами, а саме: Степом, Лісостепом, Поліссям. Проведено ранжування регіонів за кількістю сільськогосподарських підприємств, які мали викиди небезпечних речовин, та обсягами викидів. Зазначено, що забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для людини посідає перше місце і справляє суттєвий негативний вплив на всі компоненти довкілля. За регіонами країни розглянуто обсяг викидів таких небезпечних речовин: оксид азоту; аміак; діоксид сірки; оксид вуглецю; неметанові леткі органічні сполуки. Щодо викидів метану й аміаку проаналізовано їх розподіл за джерелами утворення, серед яких кишкова ферментація тварин; утворення, зберігання та використання гною; утримання молочних корів, іншої великої рогатої худоби та бройлерів. Встановлено, що провідне місце у викидах небезпечних речовин належить підприємствам, розташованим у лісостеповій природно-економічній зоні України.

Вказано на необхідність детального аналізу викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря від сільськогосподарської діяльності підприємств за галузевим розподілом.

Ключові слова: обсяги викидів, сільськогосподарське виробництво, небезпечні речовини, природно-економічні зони, статистичне оцінювання.

 

 

О. О. Кваша,

кандидат економічних наук, доцент,

E-mail: oliviaolyska@gmail.com;

І. С. Коробкіна,

ст. викладач,

E-mail: ikorobkina@inbox.ru;

Д. Д. Шеховцова,

кандидат економічних наук, асистент,

E-mail: shekhovtsova.da@gmail.com;

кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування,

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності Обґрунтовано, що досягнення оргaнiчного взaємозв’язку функцiй менеджменту з облiковим процесом можливе на основі зaстосувaння комплексного цiльового пiдходу, який передбaчaє видiлення центрiв вiдповiдaльностi, формувaння нaбору покaзникiв тa певні формaти внутрiшньої звiтностi. Використaння цього підходу під час організації упрaвлiнського облiку на підприємстві уможливлює охо- плення облiковою системою всiєї сукупностi об’єктiв упрaвлiнського впливу. Нa пiдстaвi вибору моделi упрaвлiнського облiку визнaчено склaд покaзникiв, що пiдлягaють перенесенню з первинного облiку, i процедури, необхiднi для їх подaльшої обробки тa формувaння внутрiшньої упрaвлiнської звiтностi.

Ключові слова: управлінський облік, інтегрований підхід, центри відповідальності, грошові потоки, управлінська звітність.

 

 

О. І. Мазіна,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Університет державної фіскальної служби України,

E-mail: oleksandra.mazina@gmail.com

Глобалізація принципів управлінського обліку

Актуальність прийняття ефективних управлінських рішень стає очевидною в мінливому та неструктурованому інформаційному середовищі, що спонукає до перегляду теоретичних засад управлінського обліку, його концепцій і принципів. Концептуальні засади управлінського обліку необхідно формувати з урахуванням процесів, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі суб’єкта господарювання як об’єкта управління. Розроблені міжнародними організаціями Глобальні принципи управлінського обліку визначають нові підходи, які спрямовуються на забезпечення зростання вартості підприємства в межах сталого розвитку економіки.

Ключові слова: управлінський облік, принципи, концепції, компетенції, стала цінність, стійкий розвиток, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

 

 

О. В. Щирська,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри аудиту,

E-mail: olga.audit[email protected]gmail.com;

Є. О. Кушнір,

викладач кафедри аудиту,

E-mail: yeokushnir@gmail.com;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Контроль якості надання аудиторських послуг у контексті зовнішніх перевірок

Розглянуто положення основних нормативно-правових актів, які регулюють контроль якості аудиторських послуг в Україні. Вказано органи та окреслено їх повноваження щодо контролю якості надання аудиторських послуг. Визначено організаційно-методологічні засади розробки та впровадження системи контролю якості для аудиту та огляду фінансової звітності. Проведено аналіз діяльності контролюючих органів у розрізі обсягу проведених перевірок з питань контролю системи якості. За результатами дослідження сформульовано висновки щодо стану забезпечення зовнішнього контролю за функціону- ванням системи якості у суб’єктів аудиторської діяльності в Україні.

Ключові слова: аудит, аудиторська послуга, контроль якості, система контролю, зовнішня перевірка, фінансова звітність.

 

 

Е. В. Галицька,

кандидат економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів,

E-mail: eleonora.galytska@ukma.edu.ua;

О. К. Прімєрова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

E-mail: o.primierova@ukma.edu.ua;

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера

Статтю присвячено науковій і практичній діяльності видатного вченого-економіста Миколи Івановича Зібера. Розглянуто життєвий шлях науковця, його історичну роль у розвитку політичної економії та статистики. Висвітлено основні статистичні праці вченого, визначено його внесок у розвиток теоретико-методологічних засад статистики.

Ключові слова: М. І. Зібер, статистика, статистичне дослідження, статистичне спостереження, програма спостереження, перепис населення, політична економія.

 

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше