Від редакції

 

Журнал видається з 1998 року.

У журналі висвітлюються загальні теоретичні та методологічні проблеми статистики, проблеми реформування державної статистики та переходу на міжнародну систему обліку і статистики, питання макроекономічної та регіональної статистики, статистики видів економічної діяльності, демографічної і соціальної статистики, проведення переписів; соціально-економічне становище України, проблеми розвитку її економіки, проблеми державного управління й менеджменту. Обговорюються різноманітні аспекти розбудови національної статистики в умовах ринкової економіки, а також маркетингу статистичної інформації.

Значна увага приділяється статистичному моніторингу, сучасним інформаційним технологіям, різноманітним методам статистичних досліджень, міжнародним та зарубіжним проектам і програмам у галузі статистичних спостережень.

Подаються законодавчі акти та офіційна статистична інформація, матеріали з історії статистики, поточна хроніка, бібліографія, рецензії.

Серед авторів журналу – відомі вчені та фахівці як з України, так і з країн близького й далекого зарубіжжя.

Журнал розрахований на працівників статистичних органів, державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, користувачів статистичними даними, фахівців з економіки, управління та планування, підприємців.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21907-11807 ПР від 23.02.2016 р.(перереєстровано).

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21907-11807 ПР від 23.02.2016 р. (перереєстровано).

Журнал “Статистика України” внесено до Переліку наукових фахових видань України:

– з економічних наук – з 1999 р., перереєстровано рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р. (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747);

– з державного управління – з 2001 р., перереєстровано постановою президії ВАК Українивід 26.05.2010 р. № 1–05/4.

Журналу “Статистика України” присвоєно номери ISSN 2519-1853 (друкована версія) іISSN 2519-1861 (онлайн версія).

Науково-інформаційний журнал “Статистика України” представлено у таких міжнародних та вітчизняних наукових базах даних, пошукових системах та каталогах відкритого доступу:

• база даних Scientific Indexing Services (SIS);

• база даних Ulrich’s Periodicals Directory;

• база даних Info Base Index;

• наукова інформаційна пошукова система Google Scholar;

• каталог відкритого доступу Open Doar (Велика Британія);

• міжнародний пошуковий реєстр відкритого доступу Repository Mandatesand

Policies (ROARMAP);

• інформаційний ресурс Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського “Наукова періодика України”;

• інституційний репозитарій Національної академії статистики, обліку та аудиту;

• реферативна база даних “Україніка наукова”;

• реферативний журнал “Джерело”.

 

 

Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу “Статистика України”

 

Для опублікування у фаховому журналі “Статистика України” приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявленні у статті запозиченого тексту без позначення цитування та відповідних посилань стаття кваліфікується як така, що містить плагіат, і не розглядається.

До друку приймаються рукописи обсягом 10–12 сторінок формату А-4, міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – по 2 см; абзацний відступ – 1,27 см; шрифт – Times New Roman, кегль – 12 pt. Текст набирають на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос, *.docx) без переносів, на всю ширину сторінки. Слід розрізняти символи дефіс (-) і тире (–). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вбудовані у Word for Windows. Ілюстрації мають передбачати правлення, скановані рисунки і графіки вставляти заборонено. Стаття подається в одному примірнику у друкованому вигляді та в електронному варіанті (електронною поштою чи на електронному носії). На останній сторінці статті обов’язково ставиться підпис автора (авторів).

Кожна стаття повинна мати коди УДК та JEL Classification (вгорі ліворуч, шрифт напівжирний). Під ними подається інформація про автора (авторів): ініціали, прізвище (маленькими літерами, шрифт напівжирний, курсив), науковий ступінь та вчене звання автора, а також посада та установа, де працює автор (курсивом). Нижче зазначають електронну адресу автора (е-mail). Далі – назва статті маленькими літерами, що розміщується по центру, шрифт напівжирний. Під назвою статті подають анотацію українською мовою (обсяг 2–3 речення, 1 абзац) зі стислим викладом матеріалу та ключові слова (5–10 слів, курсив). Зразок:

 

УДК

JEL Classification:

П. П. Іванов,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: іvanov@nasoa.edu.ua

 

Формування системи показників статистики фінансів

 

Текст анотації.

Ключові слова:

 

Відповідна інформація подається російською та англійською мовами. При цьому англійська анотація має бути розгорнутою (до 2000 знаків). Для підвищення якості публікацій також необхідно подати український відповідник англійської анотації.

Анотації повинні бути:

·  компактними та інформативними (без загальних слів);

·  структурованими (компонентами анотації є актуальність, окреслення проблеми, спосіб та результати її розв’язання, висновки);

·  змістовними;

·  конкретними (містити виклад авторського внеску);

Анотація не повинна містити посилання та абревіатури.

Зміст статті має відповідати профілю та спрямованості журналу “Статистика України”, сучасному науковому рівню.

Згідно з вимогами, стаття повинна мати такі складові:

·  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

·  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, що ним присвячується стаття;

·  формулювання мети статті (постановка завдання);

·  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·  висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Графічні матеріали – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них – мають бути чіткими і виразними. Таблиці повинні бути компактними, їх шапка – точно відповідати змістові граф, всі елементи шапки й таблиці повинні бути заповнені. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не допускається. Таблиці та рисунки оформлюються згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Формули нумерують (з правого боку, у круглих дужках) лише ті, на які є посилання в тексті статті.

Список літератури (бажано до 25 джерел) подається у кінці статті. Літературні джерела оформлюються мовою оригіналу (Список використаних джерел) за оновленим українським стандартом бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 (див. стандарт за адресою lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). Також джерела подаються англійською мовою (References) згідно зі стандартом АРА (див. зразок оформлення на сайті журналу за адресою  http://su.nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/references.pdf). Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у квадратних дужках у тому порядку, в якому вони згадуються в тексті, або за алфавітом. При підготовці References для полегшення процедури транслітерації латиницею поданих українською наукових джерел рекомендуємо користуватися ресурсом http://ukrlit.org/transliteratsiia.

 

До статті також додаються:

1) рецензія, підписана доктором наук;

2) авторська довідка, де зазначено:

– ПІБ автора (авторів) повністю українською, російською та англійською мовами.

– Відомості про науковий ступінь, учене звання автора (авторів).

– Місце роботи та посада автора (авторів), повна поштова адреса місця роботи

(з поштовим індексом).

– Поштова адреса для отримання авторського примірника (з поштовим індексом).

– Електронна адреса (е-mail).

– Контактні номери телефонів автора (авторів).

 

Статті, подані без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягають.

З вимогами та посиланнями на зразки оформлення джерел можна ознайомитися на сайті журналу за адресою: http://su.nasoa.edu.ua/avtoram/vymogy/