Анотації

 

O.O. Васєчко

Передумови і досвід використання адміністративної інформації в статистиці підприємств

В статті розглядається питання оптимізації інформаційних потоків, що надходять до Держкомстату з різних джерел. Перспективним в цьому плані є комплексне використання адміністративної інформації. Вирішення цього питання дозволило б значно скоротити звітне навантаження на підприємства і підвищити якість статистичної інформації.

 

 В.К. Данилко

Забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: підходи до статистичного визначення

У статті проаналізовано сучасні підходи до статистичного визначення обсягів забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, що відходять з відпрацьованими газами автомобілів, аналізуються рекомендації міжнародних організацій та можливість їх практичного застосування у статистичних обстеженнях в Україні.

 

А.М. Єріна

Порівняння ефективності альтернативних схем вибіркових обстежень

В статті розглядаються методичні аспекти оцінювання відносної ефективності альтернативних основ для вибірок та альтернативних способів добору одиниць для обстеження.

 

М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська

Використання інформації з кон’юнктурних обстежень

для прогнозування деяких  макроекономічних показників із застосуванням калмановської фільтрації

У статті розглядається використання інформації про кон’юнктурні дослідження для прогнозування макроекономічних показників з застосуванням фільтру Калмана. Наводяться два типи прогнозів за цим методом і результати їх використання для прогнозування випуску товарів і послуг у промисловості.

 

І.М. Нікітіна, Л.О. Попова

Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту

У даній роботі апробовано алгоритм ідентифікації динамічних рядів (ВВП у фактичних цінах, ВВП у порівнянних цінах, індекс фізичного обсягу ВВП, дефлятор ВВП), визначено їх характер, тип тренду та тип моделі для здійснення сезонних коригувань.

М.В. Пугачова

Основні аспекти взаємодії з респондентами та користувачами інформації кон’юнктурних обстежень

В статті викладено переваги кон’юнктурних обстежень як додаткового джерела інформації про стан підприємств та майбутні перспективи їх розвитку, наведено основні аспекти взаємодії організаторів обстежень з респондентами та користувачами. Дослідження потреб підприємств-учасників обстежень у новій інформації та їх зацікавленість у самих обстеженнях (те, як активно вони беруть участь, хто відповідає на запитання анкети, яка інформація їм потрібна тощо) – є важливою складовою методології кон’юнктурних обстежень. Саме цьому, а також вивченню потреб інших категорій користувачів у інформації з обстежень присвячена ця стаття.

 

В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай

Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок рівня бідності для регіонів України

В публікації розглядаються підходи до підвищення ступеня надійності оцінок показників бідності, які вимірюються на основі даних обстеження умов життя домогосподарств. Зокрема, приводяться методологічні аспекти застосування методу композиційних оцінок, який дозволяє ефективно використовувати непрямі оцінки показників для вирішення проблеми “малих територій” без збільшення об’єму вибірки. Особливу увагу приділено підходам, які основані на використанні статистичних моделей.

 

О.Г. Янковой

Аналітична функція індексів: міфи і реальність

Розглядаються історичні, теоретичні і методологічні передумови факторного індексного аналізу результативної економічної ознаки. Дається критика аналітичної функції індексів з дослідженням причин неадекватності даного методу реальній господарській практиці. Пропонується підхід регресійного моделювання як єдиний ефективний інструментарій проведення аналізу, що відповідає економічній дійсності.

 

Т.О. Лукіна

Реалізація освітньої державної політики України:

аспект доступності освіти

У статті аналізується рівень доступності освіти як один з показників ефективності державної освітньої політики України. На підставі вивчення статистичних даних, результатів соціологічних і моніторингових досліджень зроблено висновок про недостатнє фінансування галузі. Це стало причиною обмеження фінансової та фізичної доступності освіти, особливо для сільського населення та дітей з малозабезпечених родин.

 

Є.В. Ромат

Державна політика у галузі реклами: основні напрями та елементи

У статті дається характеристика державної політики у галузі реклами. Наводиться аналіз моделей формування державної політики. Розглядається система принципів, що мають бути покладені у базові цінності державної політики у галузі реклами.

 

А.С. Сіцінський

Державна прикордонна служба як правоохоронний

орган спеціального призначення

Розкриваються особливості Державної прикордонної служби як правоохоронного органу спеціального призначення. Аналізується досвід реформування зарубіжних прикордонних відомств.

 

І.В. Смолін

Моделі стратегічного управління та умови їх застосування

Дана характеристика моделей стратегічного управління та умов їх застосування у відповідності до динамічності змін зовнішнього середовища та індивідуальних прогностичних можливостей організації.

 

В.І. Тимцуник

Реорганізація системи влади та органів державного управління України

за виробничою ознакою (1962 – 1964 рр.)

У даній статті послідовно і всебічно, на основі архівних та інших документів, дається глибокий аналіз розбудови партійних і радянських органів за виробничою ознакою у контексті державно-управлінських реформ хрущовського десятиріччя і аргументовано доведено неспроможність і небажання вищого керівництва країни вносити суттєві корективи, спрямовані на лібералізацію та демократизацію державного управління.

 

В.С. Толуб’як

Роль підприємництва у формуванні місцевих бюджетів

та зростанні їх доходів

Розглядаються особливість та ефективність спрощеного механізму оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні. Досліджуються роль, значення та вплив підприємництва на розвиток регіонів та наповнення місцевих бюджетів на прикладі Чортківського р-ну Тернопільської обл.

 

О.С. Шаптала

Стан здоров’я виробничих сил і умови його підтримки

 та відновлення в Україні

Автор розглядає проблему здоров’я і збереження трудової активності, яка за актуальністю і гостротою стоїть на одному з перших місць у системі людських цінностей в Україні.

 

О.Ф. Євсєєнко

Оцінка впливу фондового ринку на основні соціально-економічні показники розвитку країни

В роботі дається оцінка впливу факторів фондового ринку на основні соціально-економічні показники. Використовуючи багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз, автор визначає залежність природного руху населення по регіонах від основних чинників їх розвитку, в тому числі й факторів фондового ринку.

 

Ю.С. Цал-Цалко

Статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств

У статті розглядаються методика та проблемні питання статистичного аналізу впливу факторів на фінансовий результат діяльності підприємств. За допомогою індексного методу на підставі даних статистичних збірників проведено факторний аналіз зміни прибутку від операційної діяльності промислових підприємств України.

 

А.В. Бодюк

Статистичні аспекти оподаткування ресурсів населення

Пропонується групувати платників – фізичних осіб за ознакою джерела отримання доходів, а визначені групи взяти за одиницю спостереження. Розроблені показники податкоспроможності грошових ресурсів населення, податковіддачі фонду оплати праці. Проводиться аналіз рівномірності надходження прибуткового податку з громадян у помісячному розрізі.

 

О.І. Черняк, О.В. Крехівський, В.О. Монаков, Д.В.Ящук

Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

та можливого його банкрутства

Розглянуто основні моделі та комплексні методики прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються в зарубіжній практиці. Перевірено, які з них можна застосовувати для українських підприємств.