Анотації

 

О. В. Крехівський, О. Б. Саліхова

Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України:  методологія та практика.

Частина І. Міжнародні стандарти та національні інтереси

Досліджено технологічний рівень українських виробників промислової продукції. Обґрунтовано необхідність селективного підходу до адаптації міжнародних стандартів у сфері моніторингу високо-технологічного виробництва. Доведено доцільність адресного підходу до державного регулювання та стимулювання випуску національних високотехнологічних продуктів.

 

Н. С. Меджибовська

Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні

Розглянуто пропозиції щодо формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Наведено модель цієї системи, що складається з двох частин, які характеризують рівень готовності до розвитку інформаційного суспільства та рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто основні обмеження моделі та запропоновано систему її показників.

 

М. Ю. Огай

Методологія карток громадського звітування як інструмент оцінювання якості муніципальних послуг

Розглядаються особливості методології карток громадського звітування та способи її застосування при оцінюванні якості послуг, що надаються населенню на муніципальному рівні. Значна увага приділена можливості забезпечення зворотного зв’язку між споживачами і постачальниками послуг, наводяться приклади статистичного аналізу результатів опитування при використанні вказаної методології.

 

С. В. Данилко

Статистична характеристика розбудови екологічних фондів в Україні

Висвітлено вітчизняну практику розбудови та функціонування мережі екологічних фондів як додаткових джерел фінансування природоохоронних заходів. Надано статистичну характеристику етапів розвитку та становлення екофондів, діяльність яких спрямована на оздоровлення стану довкілля в Україні.

 

О. М. Мотузка

Статистична оцінка результативності міжнародної технічної допомоги

Розглянуто підходи до статистичної оцінки результативності міжнародної технічної допомоги. За-пропоновано систему статистичних показників оцінки міжнародної технічної допомоги та обґрунтовано необхідність побудови інтегрального індексу.

 

В. І. Трохименко

Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку

Досліджено сучасний стан і тенденції еволюції ринку банківських послуг в Україні. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо забезпечення його стабільного розвитку в умовах розгортання глобальної фінансово-економічної кризи.

 

К. М. Філоненко

Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури

Проаналізовано динаміку та структуру зовнішнього державного боргу України. За допомогою індикаторів боргової безпеки оцінено боргове навантаження і платоспроможність.

 

О. І. Яшкіна

Статистичний аналіз розвитку інноваційного комплексу України

Представлено результати економіко-статистичного дослідження інноваційного комплексу України в динаміці. За показниками наукової діяльності організацій та інноваційної діяльності підприємств проведено кластерний аналіз регіонів України.

 

О. О. Олійник

Статистичне дослідження ризиків у соціально-трудових відносинах

Проаналізовано недоліки сучасних методів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах, зокрема загальнообов’язкового державного соціального страхування. Обґрунтовано необхідність запровадження ринкових важелів впливу на ризики у соціально-трудових відносинах.

 

Т. М. Бульчак

Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект)

Розглянуто передумови й обґрунтовано методологічні та методичні підходи до формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі. На прикладі Житомирської області проведена їх стратифікація за обсягом оптового товарообороту та сформована вибіркова сукупність.

 

М. В. Щурик

Критерії доцільності, особливості та передумови приватизації сільськогосподарських угідь АПК

Розглянуто доцільність приватизації земельних угідь АПК у Карпатському макрорегіоні. Висвітлено результати проведення дрібної приватизації земельних ділянок домогосподарствами. Запропоновано критерії та передумови організації подальшої приватизації земельних ресурсів. Показано, що приватна форма власності несумісна з розв’язанням соціальних та екологічних проблем.

 

Н. О. Парфенцева

Розподіл країн за типом економічного розвитку

Запропоновано метод розподілу країн за типом економічного розвитку на підставі інституційних, технологічних, зовнішньоекономічних, споживчих та продуктових ознак. Виклад базується на перегляді теоретичних положень відповідних методологічних підходів. Розроблено систему кодування за аналізованими ознаками економічного розвитку.

 

М. Г. Сидоренко

Забезпечення порівнянності показників при переході статистики України до нової версії КВЕД

Розглядаються питання щодо необхідності забезпечення порівнянності показників при переході на нову версію Класифікації видів економічної діяльності, що дає можливість здійснити надійні перерахунки ретроспективних даних, підвищити якість прогнозів та забезпечити зіставність статистичних показників України на міжнародному рівні.

 

І. А. Данильчук

Роль держави у фінансуванні діяльності військових закладів охорони здоров’я

Розглянуто основні аспекти сфери військової медицини, особливості функціонування та фінансування військових закладів охорони здоров’я, проаналізовано контингент військово-медичних закладів Міністерства оборони України. Висвітлено результати проведеного аналізу обсягів та структури фінансування їх діяльності, співвідношення обсягів бюджетного та позабюджетного фінансування. Запропоновано шляхи вдосконалення фінансового забезпечення військових лікувальних закладів.

 

Т. В. Запорожець

Етнополітичний конфлікт: концептуальний аналіз

Розглянуто окремі теоретичні аспекти трактування категорій “етнос”, “етнічність”, “етнонації”, “нації”, “конфлікт”. Досліджено основні концептуальні підходи до аналізу явища етнополітичного конфлікту та запропоновано його авторське тлумачення.

 

Н. Г. Морозова

Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі:  реалізація кадрової політики

Розглянуто найважливіші аспекти кадрового забезпечення органів виконавчої влади за сучасних умов суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. Проаналізовано проблеми та обґрунтовано передумови формування дієвої кадрової політики, застосування нових підходів в оптимізації управління людськими ресурсами державної служби.

 

Л. А. Онищенко

Удосконалення державного регулювання в частині визначення справедливої  вартості власного капіталу страхових компаній

Розглянуто основні проблеми відображення та розкриття фінансових показників діяльності страхових компаній, проаналізовано причини можливої низької якості страхових послуг, а також доведено необхідність удосконалення нормативно-правової бази функціонування ринку страхових послуг. Стаття побудована за результатами дослідження показників фінансової діяльності першої двадцятки страхових компаній, представлених у рейтингу “Власний капітал” журналу “Insurance TOP”.

 

В. М. Соловйов

Генеза поняття “новий державний менеджмент”

Досліджено генезу поняття “новий державний менеджмент”. Проведено порівняння державного управління і нового державного менеджменту за аспектами їх характеристик, режимів функціонування та методів діяльності.