0122004

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

 

Мета проведення

Отримання інформації щодо фінансового стану підприємств, актуалізація ознаки активності підприємств в СРП

 

Основні статистичні показники

Необоротні та оборотні активи підприємств, їх власний капітал та зобов'язання, фінансові результати до оподаткування, чистий прибуток/збиток, рівень рентабельності операційної та всієї діяльності підприємств

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств, наказ Держкомстату від 23.12.2011 №393

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

форми фінансової звітності №№ 1, 1-м (річна, квартальна) ”Баланс на ________20__р.”

ф. № 1-мс (річна) ”Баланс на ________20__р. ”

Ф.№№ 2, 2-м, (річна, квартальна) ”Звіт про фінансові результати за ________20__р.”

Ф.№ 2-мс (річна) ”Звіт про фінансові результати за ________20__р.”

Ф.№ 4 (річна) ”Звіт про власний капітал за _________20__р.”

Ф.№ 5 (річна) ”Примітки до річної фінансової звітності за 20__рік”

Інструктивні документи Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Фонд державного майна України

Національний банк України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва

Промисловість України

Транспорт і зв'язок України

Сільське господарство України

Діяльність суб’єктів господарювання

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Експрес-випуски Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств України

Статистична інформація на сайті

Фінанси/Фінансові результати підприємств до оподаткування, чистий прибуток (збиток) підприємств, рентабельність операційної діяльності підприємств, оборотні активи, поточні зобов’язання

 

Керівник державного статистичного спостереження

Трофименко Тамара Андріївна

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

289-97-90

[email protected]