ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.09.1999 р.

                              Київ

№ 315

 

Про забезпечення повноти обліку та достовірності інформації зі статистики роздрібної торгівлі

 

 

 

 

Відстеження процесів, що відбуваються у сфері роздрібної торгівлі, та необхідність отримання достовірної інформації про реальний стан галузі потребують відповідної реорганізації системи обліку і звітності, розробки і впровадження нових методів збору інформації та розрахунку статистичних показників.

Управлінням статистики торгівлі останнім часом проведено ряд заходів, які направлені на удосконалення статистики внутрішньої торгівлі.

З метою створення генеральної сукупності і переходу на вибіркові обстеження, а також проведення робіт з перекодування підприємств за Класифікацією видів економічної діяльності у IV кварталі 1996 року було проведено перепис підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування.

Управлінням проводиться робота з розробки методичних та інструктивних матеріалів, перегляду та удосконаленню форм державної статистичної звітності.

У той же час при удосконаленні статистичного обліку виникають складні методологічні та організаційні проблеми, які не завжди своєчасно вирішуються.

Одним з основних напрямків роботи на сьогодні є необхідність вирішення питання щодо одержання інформації для проведення дорахунків обсягів роздрібного товарообороту і продажу товарів за усіма каналами реалізації, включаючи суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що мають мережу роздрібної торгівлі та громадського харчування.

У зв'язку з комерціалізацією та приватизацією підприємств значно зросла кількість звітуючих одиниць, що при щомісячному суцільному обліку підприємств перевантажує та ускладнює роботу органів статистики на місцях.

Впровадження вибіркових обстежень підприємств замість суцільних проводиться поетапно, але недостатньо оперативно. У першу чергу, вибірковому обстеженню підлягають підприємства, що надають місячну звітність за ф. № 1-торг. Зараз паралельно з суцільним обліком здійснюється апробація вибіркового обстеження. Перші результати апробації за липень п.р. виявилися позитивними.

Одержані результати потребують подальшого аналізу і перевірки по кожній області.

З метою забезпечення повноти обліку та достовірності інформації з статистики роздрібної торгівлі

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Визнати роботу по забезпеченню повноти обліку та достовірності інформації зі статистики роздрібної торгівлі недостатньою.

2.  Затвердити методику вибіркового обстеження підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування, схвалену Методичною комісією Держкомстату (додається).

3.  Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):

3.1.Направити у двотижневий термін затверджену пунктом 2 даного наказу методику для використання в роботі Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.

3.2.Запровадити на постійній основі вибіркове обстеження підприємств за показниками місячної звітності починаючи зі звіту за січень 2000 року.

3.3.Подати у І кварталі 2000 року Методичній комісії Держкомстату методику розрахунків індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту для розгляду та її подальшого затвердження.

4. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.) разом з НДІ статистики Держкомстату (Карпов В.І.):

4.1.Продовжити у IV кварталі п.р. методологічні розробки з розповсюдження підсумків вибіркових обстежень на генеральну сукупність для інших показників місячної звітності за формою № 1-торг.

4.2. Опрацювати у 2000 році питання щодо переходу на вибіркове обстеження підприємств за показниками квартальної звітності.

5. ГМЩ Держкомстату (Сидоренко М.М.) за результатами апробації доопрацювати програмне забезпечення комплексу електронної обробки статистичної інформації місячного обстеження за ф. № 1-торг на основі вибіркового кола підприємств і зі звіту за січень 2000 року ввести його у промислову експлуатацію.

6. Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики забезпечити зі звіту за січень 2000 року збирання і розробку місячної статистичної звітності за ф. № 1-торг шляхом вибіркового обстеження підприємств.

7. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт, передбачених даним наказом.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко