ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

30.09.1999р.  № 315

 

Методика вибіркового обстеження підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування

Місячні вибіркові обстеження підприємств роздрібної торгівлі мають на меті в першу чергу кон’юнктурно-аналітичні цілі і дають інформацію про загальний обсяг роздрібного товарообороту і зміни його порівняно з попередніми періодами.

 Основа відбору

Для проведення вибіркового обстеження основою відбору (генеральною сукупністю) є дані перепису підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю, станом на 1 жовтня 1996 року.

Для оновлення генеральної сукупності, створеної за даними перепису, у 1999 році буде використано дані річної звітності за ф. №3-торг(зведена) за 1998 рік, каталог якої створено за даними перепису з постійним оновленням з Єдиного Державного  реєстру підприємств і організацій України.  З цією метою розроблено постановку задачі. Для часткового оновлення  вибіркової сукупності підприємств дані цієї звітності будуть використовуватись і в подальшому.

Мета обстеження

Метою вибіркового обстеження є одержання даних про обсяг роздрібного товарообороту по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю та Україні в цілому.

Спосіб відбору

 Для проведення вибіркового обстеження вибрано метод одноступінчатого стратифікованого випадкового відбору підприємств.

Стратифікація

Для одержання більш точних результатів генеральну сукупність підприємств стратифіковано за регіональною ознакою (27 регіонів), за видами діяльності (4 групи) і за обсягом роздрібного товарообороту (від 2 до 5 страт). Таким чином для формування вибірки по Україні створюється до 500 страт.

Розподіл обсягу вибірки

1. Генеральна сукупність підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю, розбивається на групи за наступними варіантами:

- підприємства роздрібної торгівлі по продажу непродовольчих товарів (код ЗКГНГ 71200, коди КВЕД 50102, 50302, 50402, 50500, 52120, 52310-52631);

- підприємства роздрібної торгівлі по продажу продовольчих товарів (код ЗКГНГ 71200, коди КВЕД 52110, 52210-52272);

- підприємства громадського харчування (код ЗКГНГ 71300);

- неторгові підприємства що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування.

2. Кожна окрема група розглядається на певному етапі як генеральна сукупність. В усіх групах підприємства ранжуються за обсягом роздрібного товарообороту.

3. Для кожної групи розраховуються:

- середнє значення товарообороту

,

де - середнє значення товарообороту;

xi - товарооборот окремого підприємства (тис. грн.);

N - кількість підприємств у групі,

- незміщена оцінка дисперсії товарообороту

,

- середнє квадратичне відхилення (СКВ)

.

4. Група обсягом N підприємств розподіляється оптимально на L однорідних підгруп (страт) підприємств обсягом Ni з урахуванням умови  для усіх страт. Це здійснюється на основі окремого програмного модуля.

5. Розрахунок вагових коефіцієнтів проводиться за формулою для оптимального розміщення

.

6. Розрахунок загального обсягу вибірки проводиться за формулою для стратифікованої випадкової вибірки

,

де n - загальний обсяг вибіркової сукупності;

B - помилка оцінювання (тис. грн.)

7. Розрахунок обсягу вибірки для кожної страти проводиться за формулою (крім останньої страти за обсягом товарообороту – це великі підприємства, які підлягають обстеженню на суцільній основі)

.

8. Для кожної страти також розраховуються:

- середнє значення товарообороту

,

де Ni – кількість підприємств в окремій страті;

N – кількість підприємств у групі;

 - середнє значення товарообороту у страті;

L – кількість страт розбиття;

- оцінка дисперсії

,

де  - оцінка дисперсії в окремій страті;

 - вибіркова кількість підприємств в окремій страті,

       -середнє квадратичне відхилення  (СКВ)

.

9. Проводиться розрахунок очікуваної помилки вибірки:

-  для групи в цілому

;

 B - очікувана помилка вибірки

- для кожної страти

де ¦i – частка вибірки

ji – відносна частка вибірки

10. Генерація вибіркової сукупності в кожній страті здійснюється за допомогою програмного генератора рівномірно розподілених випадкових чисел. За визначеними випадковими номерами підприємств з бази даних відбираються конкретні підприємства, що підлягають обстеженню.

11. Для кожної страти для відібраних підприємств розраховуються наступні показники:

- середнє значення товарообороту

,

де  - середнє вибіркове значення товарообороту  у страті;

 ni - обсяг вибіркової сукупності для кожної страти;

xi - вибіркове значення товарообороту окремого підприємства,

- незміщена оцінка дисперсії

- середнє квадратичне відхилення

,

- коефіцієнт варіації C.V.

,

 - вибіркова помилка оцінювання:

 

12. Відібрані підприємства звітують за ф.№1-торг. Крім цих підприємств звітують також заново створені у поточному році підприємства. В наступному році вони будуть включені до генеральної і вибірково до частково оновленої вибіркової сукупностей.

13. Проводиться розповсюдження даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність.

 - для  кожної групи розраховується загальне значення товарообороту за такою формулою:

 

де - загальне значення товарообороту групи;

Ni - кількість підприємств у i-тій страті генеральної сукупності (без суцільної страти);

ni - кількість підприємств у i-тій страті вибіркової сукупності (без суцільної страти);

xi - обсяг товарообороту підприємств у i-тій страті вибіркової сукупності без суцільної страти);

yi - обсяг товарообороту підприємств у i-тій страті генеральної сукупності (без суцільної страти);

Y - обсяг товарообороту підприємств групи генеральної сукупності (без суцільної страти);

XT - обсяг товарообороту підприємств суцільної страти.

- підсумовуються дані товарообороту по усіх групах  і додаються дані по заново створених підприємствах.

Обробка особливих випадків вибіркового обстеження підприємств

1. Заново створені підприємства - підлягають суцільному обстеженню на протязі звітного року в окремій страті, в подальшому вони увійдуть до генеральної сукупності і будуть розглядатись на загальних підставах.

2. Ліквідовані підприємства – його значення буде дорівнювати 0.

3. Перехід підприємства в інший регіон – як ліквідація, а в іншому регіоні – як заново створене.

4. Розподіл підприємства на декілька -  залишаємо усі підприємства.

5. Об’єднання декількох підприємств  - якщо найбільше було у вибірці, залишаємо у тій же страті, якщо ні – то як ліквідація.

6. Підприємство не надало звіту – якщо воно діє, то повторюємо товарооборот попереднього місяця, при інфляційних процесах – за оцінкою економіста.