Методика вибіркового обстеження селянських фермерських) господарств

з урахуванням виробництва ними окремих видів сільськогосподарської продукції

Основні положення

Подальше зростання кількості селянських (фермерських) господарств, викликане реформуванням відносин власності в сільському господарстві, з часом утруднить проведення щорічного суцільного спостереження за станом їх розвитку та результатами господарювання. У зв’язку з цим виникла потреба у вирішенні питання вибору форм і методів їх статистичного обстеження. З метою скорочення матеріальних і трудових витрат, а також термінів отримання необхідної інформації виникає потреба переходу на вибіркове обстеження.

Вибіркове обстеження селянських (фермерських) господарств має на меті визначити обсяги виробництва та витрати на виробництво і реалізацію продукції рослинництва і тваринництва, фінансові результати та інші показники діяльності цих господарств по районах, областях, Автономній Республіці Крим та Україні в цілому. Точність результатів, одержаних за допомогою вибіркового методу, залежить від розміру генеральної сукупності та обсягу вибірки.

Одиницею відбору є селянське (фермерське) господарство.

Додаткові умови та особливі випадки вибіркового обстеження:

·новостворені підприємства не підлягають обстеженню протягом звітного року;

·підприємства, які в звітному році не здійснювали сільськогосподарську діяльність, виключаються з генеральної та вибіркової сукупностей;

·у відранжованих списках зустрічаються господарства із меншими або більшими від середніх показників у 10 і більше разів посівними площами і поголів’ям худоби та птиці, які нехарактерні для генеральної сукупності. Для отримання більш реальних середніх показників такі господарства слід видалити із розрахунків, а після розповсюдження показників вибіркової сукупності на генеральну фактичні дані по видалених господарствах потрібно додати.

1. Визначення об’єктів вибіркової сукупності селянських (фермерських) господарств

Інформаційною базою для проведення вибіркового обстеження є дані “Реєстру селянських (фермерських) господарств станом на 1 січня 200__ року”, статистична звітність форми № 4 - сг “Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200__ року”, форми 24 “Звіт про стан тваринництва на 1 січня 200_ року” та картки обстеження.

Для проведення вибіркового обстеження створюється ряд генеральних сукупностей за адміністративно-територіальною ознакою (район, область) за видами виробництва сільськогосподарської продукції. На рівні району або області формуються списки господарств, які розглядаються як генеральна сукупність.

По рослинництву на основі форми № 4 – сг “Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200__ року” складаються списки селянських (фермерських) господарств (Додаток 1), що мають посівну площу:

-    зернових і зернобобових культур (список 1);

-    пшениці (список 2);

-    кукурудзи (список 3);

-    цукрових буряків (список 4);

-    картоплі (список 5);

-    овочів (список 6).

У тих випадках, коли господарство має площу під кількома з вказаних культур, воно включається до кожного списку за відповідними культурами. Наприклад, якщо господарство вирощує пшеницю, і кукурудзу, то його включають до списків 1, 2, 3.

По тваринництву на рівні кожного району чи області формуються окремі списки фермерських господарств (Додаток 2), що мають поголів’я певних видів худоби або птиці:

великої рогатої худоби                        (список 1);

свиней                                                  (список 2);

овець та кіз                                          (список 3);

птиці                                                    (список 4).

Якщо господарство має поголів’я не одного, а декількох видів худоби або птиці, воно включається до кожного списку відповідного виду тварин. Наприклад, при наявності поголів’я великої рогатої худоби і птиці, господарство включається до списків 1 і 4.

Списки мають таку форму:

Назва списку___________________________________

Порядковий номер господарства

Ідентифікаційний код господарства

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника або назва господарства

Район

Посівна площа, га (поголів’я худоби та птиці, голів)

1

2

3

4

5

Після складання списку проводиться ранжування господарств за показником “Посівна площа” або “Поголів’я худоби та птиці” графа 5 (від меншого до більшого значення). Ці списки приймаються за основу вибірки (Додатки 3,4).

Кожному господарству у відранжованому списку присвоюється порядковий номер (графа 1), згідно до якого буде здійснюватись їх відбір.

Формування вибіркової сукупності. Із кожного ранжованого списку генеральної сукупності через однаковий  інтервал  відбирають  необхідне  число  господарств (Додатки 5,6).

Інтервал встановлюється на основі співвідношення обсягу генеральної сукупності до необхідного обсягу вибірки. За допомогою випадкового числа, яке повинно бути меншим або рівним інтервалу, встановлюють номер першої одиниці вибірки, а використовуючи інтервал відбору, як міру кроку, визначають номери наступних одиниць вибірки.

При комплексному обстеженні після складання списків вибірки господарств за посівними площами окремих сільськогосподарських культур або видами худоби та птиці складається загальний список, із якого виключаються господарства, які повторюються у різних списках, залишивши таке господарство у загальному списку лише один раз . Саме за цим списком розсилаються картки обстеження селянського (фермерського) господарства.

По кожному списку за показником “Посівна площа” або “Поголів’я худоби та птиці” розраховується: середнє значення показника, дисперсія, а при заданому обсягу вибірки – і середня помилка репрезентативності.

а) середнє значення обчислюється за формулою:

                                        

де    хі –середня посівна площа і-тої сільськогосподарської культури, га або середнє поголів’я і-того виду худоби та птиці, голів;

хіj –посівна площа і-тої сільськогосподарської культури, га або поголів’я і-того виду худоби та птиці, голів господарств j-тої групи;

nij –кількість господарств, що мають посівну площу і-тої сільськогосподарської культури або поголів’я і-того виду худоби та птиці у j-тій групі господарств, одиниць.

                     _

б) дисперсія  (s2) розраховується за формулою:

в) середня помилка репрезентативності (µ) визначається за формулою:

де nі – чисельність вибіркової сукупності господарств, що мають посівні площі і-тої сільськогосподарської культури або поголів’я і-того виду худоби та птиці, одиниць;

Nі – обсяг генеральної сукупності господарств, що мають посівні площі і-тої сільськогосподарської культури або поголів’я і-того виду худоби та птиці, одиниць.

Середня помилка репрезентативності при вибірковому обстеженні залежить від таких факторів:

-     розміру дисперсії. Чим більший цей показник, тим більший розмір можливої помилки;

-     чисельності вибірки. Чим більша чисельність вибірки, тим менший розмір можливої помилки.

Приклад розрахунку вказаних показників наведено за даними поголів’я великої рогатої худоби (табл. 1).

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку середнього значення поголів’я великої рогатої худоби та дисперсії

Чисельність великої рогатої худоби, голів, хіj

Кількість господарств, шт.,

nij

хіj* nij

 _

хіjij

   _

nij*(хіji)2

1

2

3=1*2

4

5=2*42

1

212

212

-0,33

23,56

2

58

116

0,67

25,78

3

8

24

1,67

22,22

4

1

4

2,67

7,11

5

2

10

3,67

26,89

-

281

366

8,40

105,29

Середнє значення чисельності поголів’я великої рогатої худоби:

Дисперсія (середній квадрат відхилення):

Середня помилка репрезентативності (при 10%-ній вибірці):

Отже, в нашому прикладі, при середній генеральній 1,30 голови помилка становить 8,5 %, що придатне для кількісного і якісного аналізу.

У випадках, коли необхідно визначити обсяг вибірки, дослідником задається гранична помилка (D) і ймовірність (Р), якій відповідає певне значення коефіцієнта довіри (t).

Обсяг безповторної вибірки розраховується за формулою:

Гранична помилка репрезентативності знаходиться за формулою:

Таблиця 2.
Залежність обсягу вибірки від заданої граничної помилки репрезентативності (при середній генеральній 1,30 голів, t=2 при р=0,95)

Середня помилка репрезентативності (µ):

%

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

20

голів

0.065

0.078

0.091

0.104

0.117

0.130

0.260

Гранична помилка репрезентативності (D),голів

 

 

0.130

 

 

0.156

 

 

0.182

 

 

0.208

 

 

0.234

 

 

0.260

 

 

0.520

Обсяг вибірки (n):

господарств

 

67

 

50

 

39

 

30

 

25

 

20

 

5

в % до генеральної сукупності

24

18

14

11

9

7

2

2. Розповсюдження результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність

Кінцевою метою вибіркового обстеження є поширення його результатів на всю генеральну сукупність. Оскільки генеральні сукупності створювалися за адміністративно-територіальною ознакою (район, область), то розповсюдження вибіркових даних слід робити на такому ж рівні.

Розповсюдження даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність можна проводити за методами розповсюдження за середньою та за коефіцієнтом розповсюдження.

Розповсюдження  за середньою  полягає  в  тому,  що   розрахована

                               ~

вибіркова середня (хі) показників “Посівна площа” і “Поголів’я худоби та птиці” множиться на число одиниць генеральної сукупності (Nі):

                                 ~

Вибіркова середня розраховується за формулою:

пі – кількість господарств у вибірковій сукупності.

Для нашого прикладу при 10-% вибірці (додаток 7) середня вибіркова становитиме:

                      ~     36

                      х = ––– = 1,29 (голів)

                             28

При визначенні середнього поголів’я в розрахунку на одне господарство могла бути допущена середня помилка репрезентативності в 0,11 голів в ту або іншу сторону від середньої вибіркової. Таким чином, середнє поголів’я на одне господарство генеральної сукупності визначатиметься так:

                     _    ~

                     х = х ± µ = 1,29 ± 0,11 (голів)

Інакше кажучи, середнє поголів’я в розрахунку на одне господарство генеральної сукупності коливатиметься в межах від 1,18 до 1,4 голови.

Визначення посівної площі по окремих видах сільськогосподарських культур та поголів’я окремих груп тварин, не зазначених у списках, проводиться шляхом множення середнього значення відповідного показника у виборці на кількість господарств у генеральній сукупності , які вирощують дану культуру або мають поголів’я відповідного виду худоби та птиці, та на частку W:

де хij –посівна площа даної культури або поголів’я групи тварин у вибірковій сукупності;

~

xij - середня посівна площа даної культури або поголів’я групи тварин в розрахунку на одне господарство у виборці;

Ni - кількість господарств у генеральній сукупності;

W - частка господарств, що мають посіви певної культури або поголів’я групи тварин у кількості господарств, які мають посіви відповідних культур або поголів’я тварин у вибірковій сукупності.

Частка W визначається відношенням кількості господарств, що мають посіви даної культури (поголів’я групи тварин) до кількості господарств, які мають посівну площу даної групи культур або поголів’я відповідного виду худоби і птиці у виборці за формулою:

де nij – кількість господарств у вибірковій сукупності, що вирощують j-ту культуру i-тої групи культур або мають поголів’я j-того виду худоби і птиці i-тої групи;

ni – кількість господарств у вибірковій сукупності, які вирощують і-ту групу культур або мають і-ту групу худоби та птиці.

Порядок розповсюдження  за цим методом наведено у додатках 7 і 8.

Розповсюдження за коефіцієнтом. Значення показників “Посівна площа” та “Поголів’я худоби і птиці” в генеральній сукупності по кожному із списків визначається шляхом множення сумарних їх значень по вибірковій сукупності на відповідний коефіцієнт розповсюдження К:

де åхі – наявність посівних площ даної культури, га або поголів’я худоби і птиці, голів у вибірковій сукупності.

Коефіцієнт розповсюдження Кі визначається за формулою:

де Ni – кількість селянських (фермерських) господарств по кожному списку у генеральній сукупності;

ni – кількість селянських (фермерських) господарств по кожному списку у вибірковій сукупності.

Розповсюдження за таким методом наведено у додатку 9.

3. Коригування результатів вибірки.

На кінцевому етапі розрахунків доцільно проводити коригування результатів вибірки, яке сприяє виявленню недоліків в обстеженні.

При неотриманні звітів від окремих господарств використовується метод доповнення.

Якщо nia - кількість неотриманих звітів у виборці з обсягом ni, то модифікована фактором розповсюдження формула буде мати такий вигляд:

 

де åxia - сума значень показника тільки по господарствах, які подали звіти.

Таким методом оцінюються показники, які характеризують площі посівів, поголів’я худоби та птиці, обсяги виробництва продукції рослинництва і тваринництва та інші.

Додаток 1
Перелік селянських (фермерських) господарств Виноградівського району Закарпатської області, які мають посівні площі зернових та зернобобових

Порядковий номер господарства 

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Площа, га

1

0

932

ГОРОНІ С.С.

1,00

2

0

688

ТЕСЛИЧКО М.М.

1,00

3

0

542

ГИЧКО Ю.Д.

1,50

4

0

563

ЛОВСКА С.П.

0,40

5

0

540

ДРІЯ М.М.

1,10

6

0

554

БОБИК І.Ю.

4,00

7

22070521

0

ФЕЇР М. Ю.

3,00

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

135

20465238

0

ЧЕЙПЕШ В.І.

5,50

136

22091776

0

ГЕЙРУШ Г.Д.

2,00

137

0

586

ДАНКО М.П.

2,00

138

0

579

ЕРМАКОВ В.В.

3,60

139

0

584

ДУДАШ І.І.

5,00

140

0

569

ОЛАГ Е.М.

5,00

141

20458304

0

ПЕЛЕШКЕЙ Ю.І.

26,50

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

361

0

1187

БОЛДОГ Ф.Ф.

16,50

362

22105490

600

ЗЕКУРИЧ Л.Й.

1,80

363

0

700

САБОВ О.О.

1,40

364

22101753

0

КЛЮСА Й.М.

6,00

365

22105509

599

ЧІРІ Л.Л.

2,74

366

0

1206

КОМАРОМІ І.Й.

2,00

367

0

1184

БОГОВ О.О.

3,00

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

384

0

939

НОДЬ Е.Й.

1,00

385

0

958

ТЕГЗА О.В.

1,00

386

0

1207

ТОВТ О.О.

2,00

387

0

1189

ЛЕМАК А.А.

1,00

388

0

1211

МОРОЖІ Й.Й.

2,00

389

22105857

524

МОЛНАР К.К.

4,00

390

0

1197

ЧОТЛОВШ АД.АНДР.

1,00

Всього

 

 

 

709,60

Додаток 2
Перелік селянських (фермерських) господарств Виноградівського району Закарпатської області, які мають поголів'я великої рогатої худоби

Порядковий номер господарства

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Поголів'я худоби або птиці на кінець звітного періоду, голів

1

0

932

ГОРОНІ С.С.

1

2

0

688

ТЕСЛИЧКО М.М.

2

3

0

542

ГИЧКО Ю.Д.

5

4

0

563

ЛОВСКА С.П.

1

5

0

540

ДРІЯ М.М.

1

6

22070521

0

ФЕЇР М Ю

1

7

22070538

0

ФЕЇР Ю Ю

1

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

135

0

756

ЧЕРКУН С.К.

1

136

0

755

ЧЕРКУН П.К.

1

137

0

684

БРИЛА Ю.Ю.

1

138

0

681

ДАНКО В.І.

1

139

0

572

ЧОВБАН М.М.

2

140

0

757

ВАШОШ М.М.

2

141

0

568

ГАВЕЙ А.Ф.

1

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

276

0

776

ЦОГЛА М.І.

1

277

0

777

ГУЛЯНИЧ М.М.

1

278

0

939

НОДЬ Е.Й.

1

279

0

958

ТЕГЗА О.В.

2

280

0

1207

ТОВТ О.О.

1

281

0

1194

ЧОТЛОВШ А.А.

1

Всього

 

 

 

366

Додаток 3
Ранжований список селянських (фермерських) господарств Виноградівського району Закарпатської області, які мають посівні площі зернових та зернобобових

Порядковий номер господарства

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Площа, га

1

0

720

КОРПОШ В.І.

0,35

2

0

885

ТЕСЛИЧКО Т.В.

0,35

3

0

673

ЛЕМАК Ю.В.

0,38

4

0

563

ЛОВСКА С.П.

0,40

5

0

564

ШЕКЕТА І.Ю.

0,50

 

 

...

 

 

19

0

532

ФАБІЯН Г.Ф.

0,60

20

0

884

ДОБРАЙ В.А.

0,70

 

 

...

 

 

32

0

870

БОКО Е.Й.

0,80

33

0

626

ДЕЯК  С.І.

0,90

 

 

...

 

 

37

0

932

ГОРОНІ С.С.

1,00

38

0

688

ТЕСЛИЧКО М.М.

1,00

 

 

...

 

 

237

0

1197

ЧОТЛОВШ АД.АНДР.

1,00

238

0

540

ДРІЯ М.М.

1,10

 

 

...

 

 

251

0

700

САБОВ О.О.

1,40

252

0

542

ГИЧКО Ю.Д.

1,50

 

 

...

 

 

275

0

878

ЛАСЛОВ Г.Т.

1,50

276

0

605

РОСОХА М.М.

1,55

277

0

591

СТАРОСТА І.М.

1,60

 

 

...

 

 

286

22070627

0

МАДІ С.А.

1,95

287

0

683

САКАЛОШ І.В.

2,00

 

 

...

 

 

312

0

1211

МОРОЖІ Й.Й.

2,00

313

0

758

ВОРОН І.Г.

2,03

325

22086960

0

СТОЙКА Г.Ф.

2,94

326

22070521

0

ФЕЇР М.Ю.

3,00

 

 

...

 

 

339

0

901

МЕЛЕШ М.І.

3,00

340

0

633

КОМАРОМІ Е.Й.

3,10

 

 

...

 

 

349

0

577

КОЛОЖВАРІ О.А.

3,70

350

0

554

БОБИК І.Ю.

4,00

 

 

...

 

 

364

22105857

524

МОЛНАР К.К.

4,00

365

0

560

КЕЙС А.А.

4,10

366

0

709

ШИМОН Я.Й.

4,50

367

0

642

НОДЬ Т.Й.

5,00

 

 

...

 

 

377

22083067

603

ГЕРГАРДТ І.І.

5,00

378

20465238

0

ЧЕЙПЕШ В.І.

5,50

379

0

559

ГОРОНГОЗОВ О.О.

6,00

 

 

...

 

 

386

0

558

КЕЙС Ї.Ї.

10,00

387

0

557

КЕЙС Ф.Ї.

10,50

388

0

677

КЕЙС Ч.А.

10,60

389

0

1187

БОЛДОГ Ф.Ф.

16,50

390

20458304

0

ПЕЛЕШКЕЙ Ю.І.

26,50

Всього

 

 

 

709,60

Додаток 4
Ранжований список селянських (фермерських) господарств Виноградівського району Закарпатської області, які мають поголів'я великої рогатої худоби

Порядковий номер господарства

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Поголів'я худоби або птиці на кінець звітного періоду, голів

1

0

932

ГОРОНІ С.С.

1

2

0

563

ЛОВСКА С.П.

1

3

0

540

ДРІЯ М.М.

1

4

22070521

0

ФЕЇР М Ю

1

5

22070538

0

ФЕЇР Ю Ю

1

 

 

...

 

 

208

0

776

ЦОГЛА М.І.

1

209

0

777

ГУЛЯНИЧ М.М.

1

210

0

939

НОДЬ Е.Й.

1

211

0

1207

ТОВТ О.О.

1

212

0

1194

ЧОТЛОВШ А.А.

1

213

0

688

ТЕСЛИЧКО М.М.

2

214

0

719

СЕРИК І.Г.

2

215

0

642

НОДЬ Т.Й.

2

216

20464931

0

ЙОКОБ Й Й

2

217

0

565

ТОДАВЧИЧ О.М.

2

218

0

564

ШЕКЕТА І.Ю.

2

 

 

...

 

 

266

22071012

0

ФОГОРОШІ П Т

2

267

0

632

КАДАР І.Л.

2

268

0

641

НОДЬ Г.А.

2

269

0

958

ТЕГЗА О.В.

2

270

22105857

524

МОЛНАР К.К.

2

271

22087355

0

МИКИТА М.Й.

3

272

22106227

0

БОК Й.Є.

3

273

0

608

ЙОВЧАК І.І.

3

274

0

607

ГОРМАН М.М.

3

275

0

527

СІЛАДІ З.Ю.

3

276

0

1206

КОМАРОМІ І.Й.

3

277

0

901

МЕЛЕШ М.І.

3

278

0

758

ВОРОН І.Г.

3

279

0

623

БОЛДОГ І.Я.

4

280

0

542

ГИЧКО Ю.Д.

5

281

0

907

ГОРМАН Й.Ю.

5

Всього

 

 

 

366

Додаток 5
10%-на вибірка селянських (фермерських) господарств Виноградівського району Закарпатської області, які мають посівні площі зернових та зернобобових

Порядковий номер господарства

 

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Площа, га

1

10

0

1051

ГОЗДИК М.М.

0,50

2

20

0

884

ДОБРАЙ В.А.

0,70

3

30

0

612

БОЛДОГ Ф.К.

0,80

4

40

0

948

КІШ К.А.

1,00

5

50

0

956

ЛЕВРІНЦ Ш.Е.

1,00

6

60

0

931

ВАРОДІ Й.О.

1,00

7

70

0

918

СЕЛЕШІ Т.О.

1,00

8

80

0

1047

БОРНЕМІСО І.Л.

1,00

9

90

0

985

БІРОВ І.І.

1,00

10

100

0

910

СКУДАР Г.І.

1,00

11

110

0

616

СІЛАДІ Л.Ф.

1,00

12

120

0

1056

ЕЛЕК О.О.

1,00

13

130

0

1052

ДУСИН В.В.

1,00

14

140

0

1061

ТУРЯНИЦЯ  Й.В.

1,00

15

150

0

999

ДУПКО А.Ю.

1,00

16

160

0

1058

ВІНЦЕ О.О.

1,00

17

170

0

717

ВІРАГ Б.Л.

1,00

18

180

0

746

ЧОТЛОВШ А.А.

1,00

19

190

0

711

КОПІНЦУ Е.Е.

1,00

20

200

0

526

ШІМОН Й.С.

1,00

21

210

0

668

ПОВЛІ Й.Й.

1,00

22

220

0

726

БОРТО О.Ф.

1,00

23

230

0

697

САСЕМ Л.Л.

1,00

24

240

0

706

БАЛОГ Е.К.

1,10

25

250

0

604

РОСОХА М.Ю.

1,40

26

260

0

702

ФЕЙШЕШ А.В.

1,50

27

270

0

547

ТЕСЛИЧКО Ю.Ю.

1,50

28

280

20457865

0

КОРПОШ В. М.

1,70

29

290

22090475

0

ГОЧ А.І.

2,00

30

300

0

627

ДЕВРІ М.М.

2,00

31

310

0

644

ТОВТ І.Е.

2,00

32

320

0

596

ШЕРЕШ Е.Г.

2,50

33

330

0

914

ЮГАС Б.Л.

3,00

34

340

0

633

КОМАРОМІ Е.Й.

3,10

35

350

0

554

БОБИК І.Ю.

4,00

36

360

22106456

0

БОК Е.Е.

4,00

37

370

0

638

КОКОШ А.К.

5,00

38

380

22105840

0

ІЛЛЯШ Л.Л.

6,00

Всього

 

 

 

 

62,80

Додаток 6
10%-на вибірка селянських (фермерських) господарств, що вирощують велику рогату худобу у Виноградівському районі Закарпатської області

Порядковий номер господарства

 

Ідентифікаційний код господарства

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника або назва господарства

Поголів'я худоби або птиці на кінець звітного періоду, голів

1

4

22070521

0

ФЕЇР М Ю

1

2

14

0

973

КЕНЕЙЗ О.С.

1

3

24

0

762

КОЗЬМА В.О.

1

4

34

0

921

ОРОСІ П.О.

1

5

44

0

942

ШЕВТЕР М.Г.

1

6

54

0

647

ЛАСЛОВ О.К.

1

7

64

0

869

БОКО В.Й

1

8

74

0

706

БАЛОГ Е.К.

1

9

84

0

927

БОРНЕМІСО Е.О.

1

10

94

0

562

КЛЮСА М.М.

1

11

104

0

677

КЕЙС Ч.А.

1

12

114

0

684

БРИЛА Ю.Ю.

1

13

124

0

1051

ГОЗДИК М.М.

1

14

134

0

674

МОЛНАР А.Й.

1

15

144

0

626

ДЕЯК С.І.

1

16

154

0

1059

ВІНЦЕ О.О.

1

17

164

0

745

ГОМОКІ С.Й.

1

18

174

0

664

ПОП Ю.Ю.

1

19

184

0

659

ПАНЬКО С.І.

1

20

194

0

695

ЛАСЛОВ Е.Т.

1

21

204

0

mainxl.hlp!1834

ІЛЛЕЙШ О.Л.

1

22

214

0

719

СЕРИК І.Г.

2

23

224

0

635

СВЕРЕНКО Ч.І.

2

24

234

0

757

ВАШОШ М.М.

2

25

244

0

1195

ЧОТЛОВШ АНД.АНД.

2

26

254

0

669

МАНДІ І.І.

2

27

264

22102497

0

ВІНЦЕ Л.Л.

2

28

274

0

607

ГОРМАН М.М.

3

Всього

 

 

 

 

36

Додаток 7
Розповсюдження за середньою на генеральну сукупність даних вибіркового обстеження по поголів'ю великої рогатої худоби

Вид тварин

Кількість господарств у сукупності

Значення поголів'я худоби і птиці у виборці

Розрахункове поголів'я худоби та птиці у генеральній сукупності

генеральній

вибірковій

сумарне

в середньому на 1 господарство

Ni

ni

å

~                                            х i=åxi/ni

                                ~         

xi  =   xi * Ni

Б

1

2

3

4=3/2

5=4*1

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба

281

28

36

1,29

362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
Розповсюдження за середньою (з використанням частки) на генеральну сукупність даних вибіркового обстеження по поголів'ю корів

Вид тварин

Кількість господарств, які мають поголів'я великої рогатої худоби у сукупності

Кількість господарств, які мають поголів'я корів у виборці

Значення поголів'я корів у виборці

Розрахункове поголів'я корів у генеральній сукупності

генеральній

вибірковій

всього

їх частка в господарствах, які мають поголів'я великої рогатої худоби

сумарне

в середньому на 1 господарство

Ni

ni

nij

W=nij/ni

åxij

~                      xij=åxij/nij

~

xij    =     xij*  Ni* W

Б

1

2

3

4=3/2

5

6=5/3

7=6*1*4

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба, всього

281

28

х

х

х

х

х

в т.ч.  корови

х

х

24

85,7

31

1,29

310,65

Додаток 9
Розповсюдження за коефіцієнтом  даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність по поголів'ю худоби та птиці

Вид тварин

Кількість господарств у сукупності

Сумарне значення поголів'я худоби та птиці у виборці

Коефіцієнт розповсюдження

Розрахункове поголів'я худоби та птиці у генеральній сукупності

генеральній

вибірковій

Ni

ni

å

Ki=Ni/ni

xj=åxj*Ki

Б

1

2

3

4=1/2

5=3*4

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба

281

28

36

10,036

361