ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
22.12.2010 № 514

 

Зміни до методологічних положень з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств) (далі – Методологічні положення), затверджених наказом Держкомстату від 05.06.2008 № 178.

 

1. Пункт 2.2 розділу 2 Змісту викласти у такій редакції: "Основні виміри якості, визначені у розділі ІІІ Принципів діяльності органів державної статистики України".

2. Пункт 4.5 розділу 4 Змісту викласти у такій редакції: "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність". Відповідно до цього пункт 4.7 уважати пунктом 4.6 розділу 4  Методологічних положень.

3. У тексті Методологічних положень і в додатках до них:

3.1. Слова "Релевантність – ступінь, з яким статистичні дані відповідають поточним та потенційним потребам користувачів. Релевантність також стосується питань повноти розробки всіх необхідних статистичних даних, а також ступеня відповідності потребам користувачів концепцій, визначень, класифікацій і т.д., що використовуються" замінити словами "Відповідність/Релевантність – статистичні дані повинні  задовольняти поточні та потенційні потреби користувачів".

3.2. Слова "Надійність (точність) – ступінь близькості розрахованих оцінок показників до дійсних (точних) значень показників" замінити словами "Точність/Надійність – статистичні дані повинні бути точними і достовірними"

3.3. Слова "Пунктуальність характеризує проміжок часу між запланованою та фактичною датами підготовки даних. Наприклад, запланованою датою може бути дата, відображена у затверджених планах виконання робіт, анонсована або узгоджена з користувачами тощо. Своєчасність характеризує інтервал часу між моментом (періодом), у який відбувалося явище або процес, що описують статистичні дані, та датою готовності (надання) цих даних" замінити словами "Своєчасність та Пунктуальність – статистичні дані повинні поширюватися своєчасно зі встановленою періодичністю".

3.4. Слова "Доступність характеризує фізичні умови, за якими користувачі можуть отримати статистичні дані: способи та місця отримання даних, процедури замовлення, час, необхідний для виконання замовлень, політика ціноутворення, існуючі маркетингові умови (авторське право та ін.), формати, в яких дані можуть бути надані користувачам (паперові носії, електронні носії, СD-ROM, Інтернет та ін.), наявність макро- та мікроданих тощо. Ясність характеризує інформаційне середовище даних: наявність та якість метаданих, що надаються зі статистичними даними (текстова інформація, пояснення, документація та ін..), ілюстрації (графіки, карти, схеми та ін.), наявність пояснень щодо якості даних (включаючи обмеження у використанні); ступінь додаткового супроводу даних статистичними органами" замінити словами "Доступність та Зрозумілість/Ясність – статистичні дані мають представлятися у зрозумілій формі, поширюватися у придатному та зручному для використання вигляді, бути доступними усім користувачам на рівних умовах та супроводжуватися метаданими і відповідними поясненнями".

3.5. Слова "Порівнянність спрямована на вимірювання впливу відмінностей у статистичних концепціях та визначеннях, які застосовуються, на співставність статистичних даних за географічними районами, негеографічними доменами або у часі. Це ступінь, з яким розбіжності між статистичними даними пояснюються розбіжностями між дійсними значеннями статистичних характеристик.  Узгодженість – ступінь, з яким дані, отримані з різних джерел, можуть адекватно комбінуватись, інтегруватись та використовуватись для різних цілей. Зміст цього виміру полягає в тому, що статистичні дані, що характеризують одне й те саме явище, але отримані за результатами різних обстежень (обстежень різного типу і періодичності), можуть бути не повністю узгодженими, оскільки основані на різних методологічних підходах, класифікаціях тощо" замінити словами "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність – статистичні дані мають бути узгоджені, зіставні у часі, за регіонами і країнами. Має бути створено можливість для поєднання та спільного використання статистичних даних із різних джерел".

4. У тексті Методологічних положень терміни  "Релевантність"; "Надійність (точність)"; "Доступність"; "Порівнянність" та "Узгодженість" замінити відповідно термінами: "Відповідність/Релевантність"; "Точність/Надійність"; "Доступність та Зрозумілість/Ясність"; "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність".

5. Абзац третій Передмови Методологічних положень викласти у такій редакції:

"При підготовці методологічних положень та змін до них були використані положення розділу ІІІ Принципів діяльності органів державної статистики України, затверджених наказом Держкомстату від 14.06.2010 № 216 “Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики” та гармонізованих із Кодексом діяльності європейської статистики, затвердженим Комітетом статистичних програм 24 лютого 2005 року, що ґрунтуються на Основних принципах офіційної статистики, схвалених Статистичною Комісією ООН у 1994 році, і відповідають принципам Декларації професійної етики, прийнятої Міжнародним статистичним інститутом у 1985 році (зі змінами, 2009р.), а також використані офіційні рекомендації Євростату з питань звітування щодо якості статистичної продукції та відповідні регламенти Офісу національної статистики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії."

6. Назву пункту 2.2 розділу 2 Методологічних положень викласти у такій редакції: "Основні виміри якості, визначені у розділі ІІІ Принципів діяльності органів державної статистики України".

7. Абзац перший пункту 2.2 розділу 2 Методологічних положень викласти у такій редакції:

"На сучасному етапі Принципами діяльності органів державної статистики України визначені такі основні виміри якості статистичної продукції [6]".

8. У таблиці 1 пункту 2.3 розділу 2 Методологічних положень рядок 5 викласти у такій редакції:

 

Показник

Тип

(1 – основний;

2- допоміжний;

3 – експериментальний)

Вимір якості

1

2

3

4

5

C1. Довжина зіставних часових рядів

C2. Кількість зіставних часових рядів

C3. Рівень відмінностей концепцій та методів від європейських норм

C4. Асиметрія для показників дзеркальної статистики

CH1. Частка показників, що задовольняють вимогам для їх використання в якості джерел для інших статистичних продуктів   

1

1

3

 

1

 

3

Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

 

Рядок 6 таблиці 1 пункту 2.3 розділу 2 Методологічних положень виключити.

9. Підпункт 2.5 пункту 2 абзацу 15 розділу 3 викласти у такій редакції: "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність". Підпункт 2.6 пункту 2 абзацу 15 виключити.

10. Положення пунктів 4.5 та 4.6 розділу 4 об'єднати в один пункт 4.5 під назвою "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність".  Відповідно до цього пункт 4.7  уважати пунктом 4.6 розділу 4  Методологічних положень.

11. У таблиці 9 пункту 4.6 розділу 4 Методологічних положень рядок 8 викласти у такій редакції:

 

Індикатор якості

Вимір якості

Частота вимірювання

1

2

3

4

8

Інформація щодо узгодженості визначень та стандартів, які характеризують результати конкретного вибіркового обстеження населення, з національними та міжнародними стандартами

Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність

Для певного циклу обстеження (бажано щорічно)

Частка показників, що використовуються як джерела для інших статистичних продуктів

Для певного циклу обстеження (бажано щорічно)

Результати порівняння оцінок основних показників, отриманих за даними обстеження з наявними близькими за змістом даними з інших джерел

Для кожного раунду обстеження

 

Рядки 9 та 10 таблиці 9 пункту 4.6 розділу 4 Методологічних положень виключити.

12. Положення підпунктів 5) і 6) пункту 6.1 розділу 6 Методологічних положень об'єднати в один підпункт 5) під назвою "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність". Підпункт 6) під назвою "Узгодженість" пункту 6.1 розділу 6 Методологічних положень виключити.

13. Положення пунктів 1.5 і 1.6 розділу 1 Додатка В Методологічних положень об'єднати в один пункт 1.5 під назвою  "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність". Пункт 1.6 під назвою "Узгодженість" розділу 1 Додатка В Методологічних положень виключити.

14. Перелік посилань доповнити пунктом 6 такого змісту:

"Принципи діяльності органів державної статистики України. Затверджені наказом Держкомстату від 14.06.2010 № 216.

http://www.ukrstat.gov.ua/"