ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

11.05.2011 № 114

 

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

1. Загальні положення.

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами, порядок розробки і поширення його результатів, принципи формування сукупності звітних одиниць, яка охоплюється формами №21-заг (річна) і №21-заг (місячна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказу Держкомстату, Мінагрополітики і Держкомзему від 26.04.2000 № 127/53/48 "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" та наказів Держкомстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

2. Визначення термінів та основних понять. 

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у  тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Реалізація сільськогосподарської продукції – це обсяги (у натуральному та вартісному виразі) власно виробленої продукції, яка реалізована сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами: переробним підприємствам (включаючи організації споживкооперації), на ринку, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), за іншими напрямами.

Підприємство, яке займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (крім малих) – підприємство (юридична особа), яке незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання відповідає нижченаведеним критеріям:

1) основний або один із другорядних видів діяльності за КВЕД відноситься до секції А;

2) наявність у користуванні площі сільськогосподарських угідь більше 100 га;

3) наявність на початок звітного року чисельності поголів’я худоби та птиці за видами: від 30 голів великої рогатої худоби та/або від 30 голів свиней, та/або від 30 голів овець та кіз, та/або від 10 голів коней, та/або від 2000 голів птиці всіх видів.

3. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є отримання статистичної інформації про обсяги та середні ціни реалізації власно виробленої аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за різними напрямами, визначення питомої ваги окремих напрямів і окремих регіонів у загальному обсязі реалізації, а також обсяги запасів зернових культур, насіння соняшнику та цукру на підприємствах, що займаються їхнім виробництвом, і обсяги отриманих дотацій за реалізацію переробним підприємствам власно виробленої продукції.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку інформації про обсяги та середні ціни реалізації власно виробленої аграрної продукції.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження динаміки обсягів і середніх цін реалізації аграрної продукції за її видами та напрямами реалізації; розрахунку індексів фізичного обсягу та індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції.

Державне статистичне спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами має такі основні характеристики:

·        Вид державного статистичного спостереження:

за ступенем охоплення одиниць – несуцільне основного масиву;

за часом реєстрації даних поточне.

·        Організаційна форма державного статистичного спостереження:  статистична звітність.

·        Спосіб державного статистичного  спостереження: документальний облік.

·        Одиниця державного статистичного спостереження: підприємство.

·        Респондент державного статистичного спостереження:  юридична особа, що здійснює сільськогосподарську діяльність і реалізує власно вироблену продукцію.

·        Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:  Держкомстат, територіальні органи державної статистики.

·        Місце проведення державного статистичного спостереження:  Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь.

·        Національні класифікації, що використовуються при проведенні  

державного статистичного спостереження:

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності;

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального

устрою України.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами органи державної статистики здійснюють за формами №21–заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20 __ рік" (річна) і №21–заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень -______ 20__ року" (місячна) на основі інструкції щодо їх заповнення.

Підставою для заповнення форм №21–заг (річна, місячна) є приймальні, складські квитанції, прості та подвійні складські свідоцтва, товарно-транспортні накладні підприємств та інші первинні документи бухгалтерського обліку.

Державне статистичне спостереження за формами №21–заг (річна, місячна) проводиться як несуцільне основного масиву й поширюється на великі та середні підприємства – юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, основний або другорядний код економічної діяльності яких відноситься до секції А за КВЕД. Також у коло респондентів включаються підприємства, які мають суттєвий вплив на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні, незалежно від їх розміру (наприклад, вузькоспеціалізовані підприємства, з вирощування льону, тютюну, хмелю, грибів, квітів тощо). Форму №21–заг (місячна) респонденти подають щомісячно 11 разів на рік (крім звіту за січень-грудень, який складають за показниками форми №21–заг (річна)).

Бланки державного статистичного спостереження за формами №21–заг (річна, місячна) містять показники, які заповнюються зростаючим підсумком із початку року (крім обсягів наявності безпосередньо в господарстві продукції, які заповнюються станом на кінець звітного періоду) і характеризують обсяги реалізації власно виробленої продукції та різними напрямами, а також обсяги продукції, яка передана на переробку на давальницьких засадах, та суми одержаних підприємством дотацій від реалізації переробним підприємствам худоби та птиці в живій вазі та молока. Форма №21–заг (місячна) містить інформацію про реалізацію сільськогосподарської продукції за основними її видами, а форма №21–заг (річна) – за розширеним переліком сільськогосподарської продукції і обсяги переробки у власних (орендованих) цехах власно виробленої продукції.

3.2.2. Процедури проведення та розробки державного статистичного спостереження, поширення його результатів

Форми №21–заг (річна, місячна) складає підприємство–юридична особа, що здійснює сільськогосподарську діяльність, і подає на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондента в терміни, визначені на бланках форм. Якщо зазначені форми державного статистичного спостереження респондент надсилає як електронні звіти, їх подання органам державної статистики здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

Після отримання цих форм у розрізі респондентів на всіх рівнях обробки органи державної статистики здійснюють аналіз первинних даних, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передачу вивіреної інформації на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за цими формами формуються у розрізі:

на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому;

на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому та у розрізі районів;

на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому та у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є:

експрес-випуски: "Стан сільського господарства України";

статистичні бюлетені: щомісячний "Статистичний бюлетень №1"; "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України", "Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами", "Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою";

статистичні збірники: "Україна у цифрах", "Статистичний щорічник України", "Регіони України", "Сільське господарство України", "Індекси цін виробників";

доповіді: "Про соціально-економічне становище України", "Сільське господарство України";

таблиці для веб-сайту центрального органу виконавчої влади з питань статистики та запитальників міжнародних статистичних організацій.

На запити користувачів органи державної статистики статистичну інформацію за формами №21–заг (річна, місячна) можуть надавати у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв’язку (у т.ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку та умовах, визначених центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

4. Загальна схема й організація робіт із формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження

Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупності звітних одиниць є:

Реєстр сільськогосподарських товаровиробників "АГРО";

Реєстр статистичних одиниць (РСО);

перелік респондентів за формою №21–заг (місячна) за січень-жовтень звітного року.

Сукупність звітних одиниць за формами №21–заг (місячна, річна) формується для проведення державного статистичного спостереження у році, наступному за звітним.

До сукупності звітних одиниць включають об’єкти, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№№ п/п

Критерії формування сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

Підприємство

(1)

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

незалежно від організаційно-правової форми господарювання

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

основний або другорядний вид діяльності відноситься до секції А

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Розмір підприємства  

Довідник ознак розміру підприємств

середнє (02)

велике (03)

7.

Ознака економічної діяльності

х

активне

Формування сукупності звітних одиниць відбувається за інформацією Реєстру "АГРО", при цьому за кожним об’єктом у вигляді таблиці відбираються такі реквізити:

1.       Ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

2.       Код території місцезнаходження за КОАТУУ.

3.       Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ.

4.       Назва підприємства.

5.       Адреса фактичного місця діяльності.

6.       Місцезнаходження (юридична адреса).

7.       Телефон.

8.       Ознака економічної активності.

9.       Код основного виду економічної діяльності за КВЕД.

10.     Коди другорядних видів економічної діяльності за КВЕД.

11.     Площа сільськогосподарських угідь.

12.     Чисельність худоби та птиці (за основними видами) станом на 1 січня звітного року.

На підставі даних Реєстру статистичних одиниць (РСО) уточнюється перелік підприємств, які займаються реалізацією сільськогосподарської  продукції.

Після відбору об’єктів за реєстрами "АГРО" і РСО органи державної статистики здійснюють співставлення та відповідне уточнення інформації з фактичними переліками підприємств за формами №21–заг (місячна, річна), №24–сг (місячна), №37–сг (місячна), №29–сг (річна), №50–сг (річна) та формують сукупність звітних одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами.

Сформовану сукупність звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами розсилають територіальним органам державної статистики в електронному вигляді. Територіальні органи державної статистики опрацьовують отриману сукупність звітних одиниць, доповнюють її відсутніми реквізитами (адреси, поштові індекси тощо) та уточнену повертають на державний рівень у встановлені терміни.

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо припинення їхньої діяльності, утворення на їх базі нових підприємств тощо центральний орган виконавчої влади з питань статистики приймає рішення щодо доцільності внесення змін до складу визначеної сукупності звітних одиниць.

При цьому при розгляді змін дотримуються такі підходи:

– у разі реструктуризації сільськогосподарського підприємства, дані щодо обсягів реалізації сільськогосподарської продукції у таких підприємствах (без розподілу реалізації продукції до реструктуризації) залишаються в базі даних протягом усього звітного року;

новостворені підприємства, які утворилися у звітному році на базі звітних одиниць (основного масиву) шляхом їх реорганізації (поділу підприємства на декілька, виділу у нове, злиття підприємств в одне тощо), включаються до сукупності звітних одиниць за умови дозволу центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Включення інших новостворених сільськогосподарських підприємств розглядається лише за умови, що результати їх діяльності мають суттєві обсяги для регіону;

ліквідовані сільськогосподарські підприємства, підприємства-банкрути, а також підприємства, які припинили (тимчасово або повністю) свою діяльність із будь-яких інших причин, залишаються у сукупності звітних одиниць із відповідною відміткою, а обсяги реалізованої ними продукції – у базі даних протягом усього звітного року.

Додаток 1

Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) №2657-XI від 2 жовтня 1992 року.

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

3. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

4. Термінологічний словник/[наук. керівник О. О. Васєчко].- 1-е вид. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

5. Статистика:  підручник/[ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.]; за наук. ред. С.С. Герасименка – [2-ге вид. ]. – К.:  КНЕУ, 2000. – 467с.

6. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо стану тваринництва, затверджені наказом Держкомстату від 31.01.2011 № 75.

7. Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва, затверджені наказом Держкомстату від 11.04.2011 № 88.