ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

30.09.2011  № 247

 

Методологічні положення з організації  державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства 

Передмова

Метою розроблення Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства (далі – Методологічні положення) є визначення порядку його організації та проведення, розробки і поширення результатів. Також вони вміщують порядок та принципи формування сукупності звітних одиниць, які надають інформацію щодо стану сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства й охоплені відповідним державним статистичним спостереженням.

Методологічні положення містять опис термінів і основних характеристик державного статистичного спостереження, загальних принципів, критеріїв та схем організації робіт з формування сукупності звітних одиниць, які надають відповідні дані.

Методологічні положення призначені для використання працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, які проводять дослідження в галузі сільського господарства, інших зацікавлених користувачів.

I. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства, порядок розробки і поширення його результатів,  принципи формування сукупності звітних одиниць, які охоплені державним статистичним спостереженням за формою № 6-сільрада.

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про особисте селянське господарство", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про місцеве самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 924 "Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України", від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказів Держкомстату від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" і від 08.12.2010 № 491 "Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах", зареєстрованого в Мін'юсті 05.01.2011 за № 9/18747.

II. Визначення термінів  і основних понять

Для цілей цих Методологічних положень терміни уживані у  тлумаченнях, визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження, а також у значенні:

ідентифікаційні показники – ідентифікаційний код суб'єкта відповідно до реєстрації юридичних та неюридичних осіб в ЄДРПОУ;

класифікаційні показники – реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями;

рік звітний – календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому здійснюють формування  сукупностей звітних одиниць;

рік минулий – календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року;

статистичний реєстр сільськогосподарських товаровиробників "АГРО" (далі – реєстр АГРО) – автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць у галузі сільського господарства, мисливства, лісового і рибного господарства.

Крім того, відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів використані такі основні поняття:

об'єкт погосподарського обліку – це:

домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території місцевої ради разом з нерухомістю, якою воно володіє або користується на правах довгострокової оренди;

домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території місцевої ради без реєстрації місця проживання в ній разом з нерухомістю, якою воно володіє або користується на правах довгострокової оренди;

домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано за межами місцевої ради, включаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах місцевої ради;

землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано за межами місцевої ради. Землеволодіння, як об'єкт погосподарського обліку, не має розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі господарські споруди;

закинутий об'єкт – домоволодіння або землеволодіння, яким тривалий час ніхто не користується і яке має ознаки занепаду, руйнування, а також домоволодіння або землеволодіння, чий єдиний власник, господар помер, а спадкоємці (правонаступники) ще не визначені;

особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

З точки зору статистичного обліку, суб'єктом (носієм) цієї  діяльності є домогосподарство, члену (членам) якого у встановленому законом порядку передано у власність або оренду земельні ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства".

погосподарський облік – вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації відомостей, які збирають сільські, селищні, міські ради (далі – місцеві ради) по розташованих на їхній території сільських населених пунктах і які є необхідними для виконання ними своїх повноважень та інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування всіх рівнів і органів виконавчої влади про соціально-демографічні характеристики населення в сільській місцевості, його потенціал у сфері сільського господарства.

III. Методологічні засади і практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження.

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад (далі – місцеві ради) у галузі сільського господарства є отримання загальних даних про об'єкти погосподарського обліку, у тому числі особисті селянські господарства, зокрема про їхню кількість, площу землі в особистому користуванні, чисельність худоби та птиці, яку утримують на території місцевих рад об'єкти погосподарського обліку та фізичні особи-підприємці, кількість окремих видів сільськогосподарської техніки в домогосподарствах та про трудову міграцію сільського населення.

Це спостереження є також інформаційною базою для формування генеральних сукупностей вибіркових обстежень населення у сільській місцевості: умов життя домогосподарств, економічної активності та  сільськогосподарської діяльності населення.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства ґрунтуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечує порівняну динаміку основних показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства  є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження динаміки розвитку особистих селянських господарств, чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин у домогосподарствах і фізичних осіб-підприємців, наявності основних видів сільськогосподарської техніки у домогосподарствах, а також оцінювання міграційних процесів на рівні України й регіонів. Крім того, дані, отримані завдяки цьому спостереженню, використовують для актуалізації основних характеристик генеральної сукупності обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості, а також реєстру АГРО.

Державне статистичне спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства має такі основні характеристики:

·     Вид державного статистичного спостереження:

за ступенем охоплення одиниць: суцільне;

за часом реєстрації даних: поточне.

·     Організаційна форма державного статистичного спостереження:  статистична звітність.

·     Спосіб державного статистичного спостереження: документальний облік.

·     Одиниця державного статистичного спостереження: підприємство.

·     Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа.

·     Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження: центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні органи державної статистики.

·     Місце проведення державного статистичного спостереження:  Автономна Республіка Крим, області, м. Севастополь.

·     Національні класифікації, які використовують при проведенні  державного статистичного спостереження:

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

КСПОВО – Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації і проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства здійснюють за формою № 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__р." на основі інструкції з її заповнення.

Підставою для заповнення форми № 6-сільрада є дані форм погосподарського обліку в місцевих радах, затверджених наказом Держкомстату від 08.12.2010 № 491, а також адміністративні дані, які збирають органи місцевого самоврядування для виконання покладених на них повноважень.

Державне статистичне спостереження за формою № 6-сільрада  здійснюють на суцільній основі з річною періодичністю з поширенням на сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 6-сільрада містить п'ять розділів, показники яких заповнюють на звітну дату 1 січня.

До першого розділу включено показники, які характеризують кількість об'єктів погосподарського обліку, в тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, за наявністю основних ресурсів для сільськогосподарського виробництва: земельних ділянок, сільськогосподарських тварин, сільськогосподарської техніки.

Другий розділ характеризує площу землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку (у тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства) за її цільовим призначенням.

Третій розділ містить показники про чисельність поголів'я худоби й птиці в об'єктах погосподарського обліку (у тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства)  та кількість об'єктів погосподарського обліку, які утримують тварин певного виду,  і, крім того, показники чисельності сільськогосподарських тварин у фізичних осіб-підприємців на території місцевої ради.

Четвертий розділ – це показники про наявність основних видів сільськогосподарської техніки в домогосподарствах.

До п'ятого розділу включені показники щодо трудової міграції населення працездатного віку на території місцевої ради.

3.2.2. Процедури проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

Форму № 6-сільрада складає місцева рада, на території якої розташовані сільські населені пункти, і подає її на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондента в термін, визначений на бланку форми. Якщо респондент подає форму № 6-сільрада як електронний звіт, він здійснює її подання органам державної статистики відповідно до встановленого порядку.

Під час отримання форми № 6-сільрада від респондента органи державної статистики здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого вводять звіт до відповідного комплексу електронної обробки статистичної інформації, за допомогою якого проводять арифметичний і логічний аналіз як первинних, так і зведених даних, та передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за формою
№ 6-сільрада формують у такому обсязі й розрізах:

на районному рівні: зведена інформація за всіма об'єктами погосподарського обліку, фізичними особами-підприємцями і за домогосподарствами, членам яких надані земельні ділянки  для ведення особистого селянського господарства, за районом у цілому й у розрізі місцевих рад;

на регіональному рівні: зведена інформація за всіма об'єктами погосподарського обліку, фізичними особами-підприємцями і за домогосподарствами, членам яких надані земельні ділянки  для ведення особистого селянського господарства, за регіоном у цілому й у розрізі районів;

на державному рівні: зведена інформація за всіма об'єктами погосподарського обліку, фізичними особами-підприємцями і за домогосподарствами, членам яких надані земельні ділянки  для ведення особистого селянського господарства, а також зведені дані про осіб працездатного віку, які упродовж останніх 12 місяців працювали за межами регіону/ країни, по країні в цілому й у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, м. Севастополь).

Загальна схема проведення державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства наведена в Додатку 1.

За результатами розробки даних за формою № 6-сільрада створюють архів та часові ряди даних з метою їх збереження. Базу даних формують на підставі первинних звітів місцевих рад за кожним респондентом у спосіб і терміни, передбачені програмним забезпеченням цього державного статистичного спостереження.

При поширенні даних користувачам здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства є:

експрес-випуск "Особисті селянські господарства в Україні";

статистичний збірник "Сільське господарство України".

На запити користувачів статистичну інформацію за формою № 6-сільрада надають у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв’язку (у тому числі розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та умовах, визначених центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

IV. Загальна схема й організація робіт із формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження

Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства здійснюють на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей звітних одиниць є реєстр АГРО в частині місцевих рад, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Сукупність звітних одиниць за формою № 6-сільрада формують у звітному році для проведення державного статистичного спостереження у році, наступному за звітним.

Загальну схему формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства наведено у Додатку 2.

До генеральної сукупності звітних одиниць уключають об’єкти державного статистичного спостереження, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№ п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.1312

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

1 (підприємство)

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

420

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

75.11.5

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

об'єкти адміністративно-територіального устрою з кодовими позначеннями у перших 8 розрядах ´´1´´9´´, ´´3´´9´´, ´´2´´8´´, а також ´´1´´000, ´´2´´1´´, ´´1´´4´´, ´´2´´5´´, ´´1´´6´´ і ´´3´´6´´

6.

Розмір підприємства  

Довідник ознак розміру підприємств

незалежно від розміру

7.

Ознака економічної діяльності

´

активне

Формування генеральної сукупності звітних одиниць здійснюють відповідно до положень про реєстр АГРО та цих методологічних положень. За кожним об’єктом у вигляді таблиці відбирають такі показники:

1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

2) код КОАТУУ;

3) назва;

4) тип місцевої ради (міська, селищна (СМТ), сільська);

Державне статистичне спостереження щодо окремих показників розвитку місцевих рад у галузі сільського господарства є суцільним, тому генеральна сукупність у повному  обсязі складає список звітних одиниць цього спостереження.

Додаток 1

Загальна схема проведення державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

Додаток 2

Схема формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження щодо окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

Література

1.       Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) №2657-XI від 2 жовтня 1992 року.

2.       Закон України "Про особисте селянське господарство" (зі змінами та доповненнями) № 742-IV від 15 травня 2003 року

3.       Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями) № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року.

4.       Збірник статистичних вимог. Євростат, 2009.

5.       Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

6.       Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, Держкомстат, 2010.

7.       Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

8.       Термінологічний словник/наук. керівник О. О. Васєчко - 1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.