ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

26.09.2014

м. Київ

№ 267

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами  

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами (далі – Методологічні положення), затверджених наказом Держстату України від 16 жовтня 2012 року № 421, такі зміни:

 

1.1. В абзаці одинадцятому підрозділу 3.1 розділу 3 слова "Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь" замінити словами "регіони України".

 

1.2. Перший абзац підрозділу 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

"При проведенні державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами органи державної статистики залучають великі й середні підприємства, що визнані такими відповідно до законодавчих критеріїв (крім бюджетних установ), які визначаються за результатами їх діяльності за попередній звітний рік, а також банки".

 

1.3. В абзаці другому підрозділу 3.3 розділу 3 слова і цифри "інформацією між Державним комітетом статистики України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2002 р." замінити словами і цифрами "інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01 березня 2013 р. № 21/14/3".

 

1.4. В абзаці другому підрозділу 3.4 розділу 3 слово "Інструкція" замінити словом "Роз'яснення".

 

1.5. У підрозділі 3.5 розділу 3:

в абзаці першому цифри "15" замінити цифрами "01";

в абзаці другому пункт п'ятий таблиці "Ознака критеріїв" після слів "велике, середнє" доповнити словами і знаками "(для банків незалежно від розміру)";

абзац третій після слів "по великих і середніх підприємствах" доповнити словами "та банках";

в абзаці дванадцятому слова і знаки "(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь)" виключити;

в абзаці тринадцятому слова і цифри "Угодою про взаємодію інформаційних систем Національного банку України та Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 р." замінити словами і цифрами "Договором щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України та Національним банком України від 05 березня 2014 р. № К-5461/4";

абзац чотирнадцятий після слів "заборгованість підприємств" доповнити словами "за розрахунками";

абзац п'ятнадцятий після слів "кредиторської заборгованості" доповнити словами "за розрахунками".

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко