ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

21.12.2015

м. Київ

364

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики виробництва продукції промисловості

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики виробництва продукції промисловості, затверджених наказом Державної служби статистики України від 25 грудня 2012 року № 541, такі зміни (далі – Зміни до Методологічних положень):

 

1) У розділі ІІ Методологічних положень слова та цифри "Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97, (зі змінами)." замінити словами та цифрами "Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки, затверджений наказом Держстату від 29.09.2014 № 271.".

 

2) У розділі ІІІ Методологічних положень:

у пункті 3.1:

слова "Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, відповідно до бланку форми державного статистичного спостереження." замінити словами "Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа-підприємець.";

слова "Національні класифікації" замінити словами "Статистичні класифікатори";

у рядку 3 таблиці абзацу четвертого пункту 3.3:

слова "Організаційно-правова форма господарювання" замінити словами "Організаційна форма суб’єкта економіки";

цифри "930-995" замінити цифрою "995";

у пункті 3.4:

доповнити розділ після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"У разі неотримання даних від респондента у виключних випадках (якщо підприємство мало суттєві обсяги випуску продукції і є інформація, що у звітному місяці діяльність воно здійснювало), за погодженням із Держстатом ТОД може здійснити оцінку (компенсацію) даних за відповідним підприємством, використавши значення показників за попередній звітному місяць або середні значення показників за попередні місяці. У наступному звітному місяці за можливості такі дані необхідно відкоригувати відповідно до звіту.";

у зв'язку з цим абзаци четвертий-тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим-чотирнадцятим;

в абзаці шостому слова "Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь" видалити;

в абзаці чотирнадцятому цифру "2" замінити цифрою "3".

 

3) У тексті Методологічних положень:

слова "Держстат України", "КОПФГ", "Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь", "ТОДС", "територіальні органи державної статистики" в усіх відмінках замінити словами "Держстат", "СКОФ", "регіони України", "ТОД", "територіальні органи Держстату" у відповідних відмінках.

 

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук