МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

від 27.10.95 р. N 277 

 

Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу

 

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в дію з 1 січня 1996 року:

 

П-2 "Особова картка";

 

П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них";

 

П-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";

 

П-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них".

 

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.):

 

2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.

 

2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюста, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 N 58.

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 11.08.93 N 180.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Заступник Міністра

О.Г.Осауленко

 

 

 

Типова форма N П-2

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

 

 

_________________________                               **********

підприємство, організація                   Код за УКУД **********

 

Ідентифікаційний ********      ***********************************

код ЄДРПОУ       ********      *Номер до-*Стать*Табельний*Алфавіт*

                               *кумента  *ч/ж  *номер    *       *

                               ***********************************

                               ***********************************

 

 

Особова картка N ___

 

 

                      I. Загальні відомості

 

1. Прізвище __________________    7. Загальний стаж роботи _______

        ім'я _________________    8. Безперервний стаж роботи ____

        по батькові __________       _____________________________

2. Рік народження ____________    9. Останнє місце роботи, посада,

   місяць ____ число _________       професія ____________________

3. Місце народження __________       _____________________________

4. Освіта                        10. Дата і причина звільнення

   а) ________________________       _____________________________

      вища, н/вища, сер.спец.        _____________________________

      ________________________   11. Родинний стан _______________

       сер., н/сер., поч.            _____________________________

   б) ________________________       перелічити членів сім'ї із

      назва і дата закінчення        зазначенням дати народження

      вищого або прирівняного        _____________________________

      до нього закладу*              _____________________________

   в) ________________________       _____________________________

      назва і дата закінчення    12. Паспорт: серія _____ N ______

      професійно-технічного          Ким виданий _________________

      (професійного) училища         _____________________________

   г) Вид навчання: (денний,         Дата видачі _________________

      вечірн., заочн.)           13. Домашня адреса ______________

      ________________________       _____________________________

        потрібне підкреслити     14. Телефон _____________________

5. Спеціальність за дипломом         Особистий підпис ____________

   (свідоцтвом)_______________

   ___________________________

       які закінчили вищий

       навчальний заклад

6. Кваліфікація за дипломом

   (свідоцтвом)_______________

   ___________________________

       які закінчили вищий

       навчальний заклад*

   Диплом      N ________ від

   (свідоцтво)

   "___" ___________ 199__ р.

   Дата заповнення картки

   "___" ___________ 199__ р.

______________

     * Технікум  (училище),   коледж,   інститут,   консерваторія,

академія, університет.

 

                II. Відомості про військовий облік

 

Група обліку _________________       Військово-облікова

Категорія обліку _____________       спеціальність N _____________

Склад ________________________       Придатність до військової

Військове звання _____________       служби ______________________

______________________________       Назва райвійськкомату за

                                     місцем проживання ___________

                                     Перебуває на спецобліку N ___

 

          III. Призначення і переведення       IY. Відпустки

 

 *****************************************************************

 *Дата*Назва *Назва *Роз-*Під-*Підпис *Вид  *За  *   Дата   *Під-*

 *    *струк-*профе-*ряд *ста-*власни-*від- *який*відпустки *ста-*

 *    *турно-*сії,  *(ок-*ва  *ка тру-*пуст-*пе- ************ва  *

 *    *го пі-*посада*лад)*    *дової  *ки   *ріод*по- *закі-*    *

 *    *дроз- *      *    *    *книжки *     *    *чат-*нчен-*    *

 *    *ділу  *      *    *    *       *     *    *ку  *ня   *    *

 *****************************************************************

 

Додаткові відомості ______________________________________________

__________________________________________________________________

Дата і причина звільнення ________________________________________

                              (підпис власника трудової книжки)

Трудову книжку отримав "____________" 19__ р. ____________________

                                                (підпис власника

                                                 трудової книжки)

 

 

Типова форма N П-9

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

 

 

Ідентифікаційний ********

код ЄДРПОУ       ********                               **********

                                            Код за УКУД **********

 

 

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

 

 

 *****************************************************************

 *   Дата     *Від кого*Підста-* Надходження    * Витрачення     *

 **************отримано*ва (на-***********************************

 *Чис-*Мі-*Рік*або кому*ймену- *Кількість  *Сума*Кількість  *Сума*

 *ло  *ся-*   *відпуще-*вання  *************    ******************

 *    *ць *   *но      *докуме-*тру- *вкла-*    *тру- *вкла-*    *

 *    *   *   *        *нта,   *дових*дишів*    *дових*дишів*    *

 *    *   *   *        *номер і*кни- *(се- *    *кни- *(се- *    *

 *    *   *   *        *дата   *жок  *рія і*    *жок  *рія і*    *

 *    *   *   *        *       *(се- *номер*    *(се- *номер*    *

 *    *   *   *        *       *рія і*     *    *рія і*     *    *

 *    *   *   *        *       *номер*     *    *номер*     *    *

 *****************************************************************

 * 1  * 2 * 3 *   4    *  5    *  6  *  7  * 8  *  9  *  10 * 11 *

 *****************************************************************

 

 

Типова форма N П-10

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

 

 

Ідентифікаційний ********

код ЄДРПОУ       ********                               **********

                                            Код за УКУД **********

 

 

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

 

 

 *****************************************************************

 *NN*Дата прийому*Прізвище,*Посада,  *Найменування*Дата і номер  *

 *пп*або заповне-*ім'я та  *професія *структурного*документа, на *

 *  *ння трудової*по бать- *працівни-*підрозділу  *підставі якого*

 *  *книжки чи   *кові вла-*ка, який *            *прийнято пра- *

 *  *вкладиша до *сника    *здав або *            *цівника       *

 *  *неї         *трудової *на якого *            *              *

 *  **************книжки   *заповнена*            *              *

 *  *Чис-*Мі-*Рік*         *трудова  *            *              *

 *  *ло  *ся-*   *         *книжка чи*            *              *

 *  *    *ць *   *         *вкладиш  *            *              *

 *****************************************************************

 *1 * 2  * 3 * 4 *    5    *   6     *     7      *      8       *

 *****************************************************************

                                               Продовження таблиці

 *****************************************************************

 *Розписка відпо- *Серія і *Сума, отрима-*Дата і під-*Розписка   *

 *відальної особи,*номер   *на при випис-*става вида-*працівника *

 *яка приймала або*трудової*ці трудової  *чі праців- *в отриманні*

 *заповнювала тру-*книжки  *книжки чи    *нику трудо-*трудової   *

 *дову книжку чи  *чи вкла-*вкладиша до  *вої книжки *книжки     *

 *вкладиш         *диша до *неї          *при звіль- *           *

 *                *неї     *             *ненні      *           *

 *****************************************************************

 *      9         *  10    *    11       *   12      *   13      *

 *****************************************************************

 

 

М.П.

Типова форма N П-11

Затверджена

наказом Мінстату України

від 27.10.95 N 277

 

 

                                                        **********

                                            Код за УКУД **********

 

Ідентифікаційний ********                        Затверджую

код ЄДРПОУ       ********                  Керівник підприємства

                                          (установи, організації)

                                          "___" _________ 199__ р.

 

 

Акт

на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

 

"___" ___________ 19____ р.

Місто _____________________

 

 

     Нами ________________________________________________________

__________________________________________________________________

(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт

в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р.

по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________

                                (повне найменування підприємства,

__________________________________________________________________

                    установи або організації )

зіпсовано ________________________________________________________

__________________________________________________________________

             (зазначити докладно причину зіпсування)

"_________" штук _________________________________________________

                                   (літерами)

бланків трудових книжок (або вкладишів до них)

__________________________________________________________________

     (перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки

__________________________________________________________________

                       або вкладиша до неї)

_______________________________________________________________ на

_______________________ мові(ах), які "___" ____________    ___ р.

     (назва мови)

знищені шляхом спалення.

     Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових  книжок

(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________

                                      (повне найменування

__________________________________________________________________

             підприємства, установи або організації)

 

 

Підписи: