Н  А  К  А  З

15.10.2003

№  343

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення

 

 

  

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження зі статистики зовнішньоекономічної діяльності № 10-зез «Звіт про іноземні інвестиції в Україну», № 13-зез «Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу» та інструкції щодо їх заповнення (додаються).

2. Форми державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності та інструкції щодо їх заповнення  ввести в дію, починаючи зі звіту за  І квартал 2004 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво щодо збирання та розробки державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві підготувати і подати пропозиції до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2004 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики в м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньоекономічної діяльності.

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, опрацювання і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики в м. Києві звітів «Про іноземні інвестиції в Україну» та «Про інвестиції з України в економіку країн світу» у встановлені терміни.

8. Уважати такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 року:

- наказ Держкомстату України від 07.12.2001 № 487 “Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1059/6250;

- наказ Держкомстату України від 03.10.2002 № 358 “Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та Інструкції щодо її заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.10.2002 за № 835/7123.

 

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

 

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного

 

Комітету статистики  України

 

15.10.2003  № 343

 

 

 І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо заповнення форми державного статистичного

спостереження № 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну"

 

Загальні положення

Ця Інструкція визначає основні положення з питань складання юридичними особами (далі - підприємства) та постійними представництвами форм державного статистичного спостереження про прямі та портфельні іноземні інвестиції в Україну, дані якого використовуються для складання платіжного балансу країни та визначення її міжнародної інвестиційної позиції. Збір зазначеної звітності передбачає відстеження змін  прав власності між резидентами та нерезидентами.

Терміни, наведені в цій Інструкції, застосовуються у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних документів з цього питання.

Звіт за формою №10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну” подається органам державної статистики резидентами усіх форм власності та видів економічної діяльності за їх місцезнаходженням, які у звітному періоді або раніше одержали іноземні інвестиції та мають пов’язані з цим зобов’язання перед нерезидентами. 

Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності (прямими та портфельними) між нерезидентом та резидентом у звіті відображаються у валютах здійснених інвестицій, включаючи національну.

Звіт складається за кожний квартал, щодо кожної країни і за видами валют з двома десятковими знаками відповідно до здійснення  інвестицій.

Наприклад, якщо підприємство України одержало інвестиції від чотирьох нерезидентів  (зі США, Німеччини, Австрії та Франції), то таке підприємство складає звіти таким чином: у першому звіті за графою 1 пишуть назву країни (з нашого прикладу це США), далі проставляється код цієї країни згідно з Класифікатором країн та територій, потім пишуть найменування валюти, у якій здійснена інвестиція (наприклад, долари), і проставляють код цієї валюти (001) згідно з Класифікатором валют. За кожним рядком цієї графи заповнюються дані про внесок інвестора зі США в тис. доларів. За графою 2 аналогічно графі 1 заповнюються дані про інвестора з Німеччини, за графою 3 - про інвестора з Австрії,  а на другому бланку за графою 1 - дані про інвестора з Франції. Таким чином, підприємство до місцевих органів державної статистики подає два бланки звіту. У разі відсутності вищезазначених класифікаторів у підприємства коди країн та валют проставляються працівниками органів державної статистики.

Якщо інвестиції здійснені двома або більше суб'єктами з однієї і тієї самої країни, то дані про цю країну надаються сумарно і відображаються за однією графою звіту.

Інвестування включає не тільки первинну операцію з унесення капіталу, але й всі наступні операції між інвестором та підприємством прямого інвестування.

 

Розділ І. Прямі інвестиції

Цей розділ заповнюють підприємства-резиденти:

-         які мають не менше 10 відсотків іноземних інвестицій в загальному обсязі статутного фонду підприємства або не менше 10 відсотків голосів нерезидента в управлінні підприємством;

-         у яких здійснено перехід прав власності до нерезидента на майно, майнові комплекси шляхом прямого їх одержання або на акції, облігації та інші цінні папери  (зі збереженням 10-відсоткового критерію);

-         до яких надійшли інвестиції в результаті укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність;

-         які мають заборгованість за кредитами та позиками, отриманими від прямих інвесторів-нерезидентів.

Якщо підприємство має декілька інвесторів, то у звіті наводяться дані лише про тих інвесторів, внесок кожного з яких відповідає будь-якому з вищезазначених критеріїв.

У рядку 01 "Сукупний капітал нерезидента в Україні на початок звітного періоду" вказуються дані про загальний обсяг капіталу зарубіжного партнера в підприємстві, розташованому в Україні, на початок звітного періоду. У звіті за І квартал - це дані за станом на 1-ше січня звітного року, у звіті за ІІ квартал - це дані рядка 26 звіту за І квартал поточного року і так далі, тобто капітал на кінець попереднього періоду є капіталом на початок звітного періоду.

Якщо підприємством уперше отримано інвестиції, які відповідають вищезазначеним критеріям, то звіт заповнюється таким чином:

У рядку 01 проставляється прочерк, а заповнюється рядок 02 з розшифровкою у відповідних балансових рядках, оскільки це - не залишок, а фактичний внесок інвестицій.

У рядку 02 "Збільшення капіталу нерезидента - усього" відображається збільшення капіталу зарубіжного партнера, яке відбулося у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 03, 05, 07 ,09, 11, 13, 15, 16,17 та 18.

У рядку 03 указуються будь-які грошові надходження від інвестора-нерезидента, які спрямовані на збільшення його капіталу в українському підприємстві і на придбання ним акцій у свого українського партнера. У рядку 04 виділяються грошові надходження від продажу акцій інвестору або отримання доплат за акції, які були продані іноземному партнеру в минулому та неповністю сплачені.

У рядку 05 указується збільшення іноземного капіталу в українському підприємстві, яке відбувається за рахунок унесення партнером-нерезидентом цінних паперів.

У рядку 07 наводяться дані про суми таких внесків, коли за згодою сторін заборгованість українського підприємства іноземному партнерові скасовується, а капітал нерезидента в Україні збільшується на відповідну суму.

У рядку 09 указуються суми доходів (дивіденди тощо) відповідно до частки інвестора в акціонерному капіталі підприємства, розташованого в Україні, які зараховані як капітал нерезидента в українське підприємство.

У рядку 11 указується сума внесення рухомого та нерухомого майна іноземним партнером до українського підприємства.

У рядку 13 указуються нематеріальні активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок іноземного капіталу в українське підприємство.

 

У рядку 15 відображається збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки.

У рядку 16 заповнюються дані про ті суми збільшення капіталу, що не вказані в попередніх рядках, з розшифровкою за рядками 16.1-16.3. У рядку 16.1 наводяться дані з інвестицій, які перейшли до категорії прямих з портфельних, з виділенням у рядку 16.1.1 суму акцій; у рядку 16.2  - обсяги інвестицій, що отримані на основі укладених концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність. У рядку  16.3 наводяться дані про інші випадки збільшення капіталу та вказуються види внесення.

У рядку 17 наводяться дані з вартості корпоративних прав, на які відбувся перехід прав власності нерезиденту в результаті приватизації державного майна. У рядку 17.1 наводяться дані з вартості акцій, на які відбувся перехід прав власності нерезиденту.

У рядку 18 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від  нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 19 "Зменшення капіталу нерезидента – усього” відображається зменшення капіталу зарубіжного партнера, яке відбулося у звітному періоді (сума рядків 20,21,22,23 та 24).

У рядку 20 указується капітал, який закордонний інвестор вилучає (частково або повністю) з українського підприємства у будь-якому з перерахованих видів за рядками 20.1, 20.2, 20.3. У разі викупу українським підприємством своїх акцій, які належали іноземному партнерові, дані відображаються у рядку 20.2.

У рядку 21 указується зменшення капіталу зарубіжного партнера за рахунок банкрутства підприємства-резидента, стихійного лиха тощо.

У рядку 22 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від  нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 23 наводяться дані зі зменшення капіталу на суму здійсненої переоцінки.

У рядку 24 заповнюються дані про зменшення іноземного капіталу, що не зазначались у попередніх рядках. З рядка 24 у рядку 24.1 наводяться дані з обсягів інвестицій, які перейшли до категорії портфельних, а в рядку 24.2 – мають бути вказані інші конкретні види вилучення інвестицій.

У рядку 26 "Сукупний капітал нерезидента в Україні на кінець звітного періоду" вказується сума капіталу нерезидента на початок звітного періоду (рядок 01) з додаванням усіх збільшень капіталу нерезидента (рядок 02) і відніманням усіх зменшень капіталу (рядок 19), тобто рядок 26=р.01+р.02-р.19.

У рядку 27 наводиться загальна сума дивідендів, відсотків, роялті та ренти, що нараховані за інвестиціями.

У рядку 28 наводяться дані про нарахування дивідендів іноземному інвестору.

У рядках 29 та 32 наводяться дані щодо обсягів заборгованості за кредитами та позиками, які отримані від нерезидентів, що є прямими інвесторами підприємства, на початок та кінець звітного кварталу. У рядках 30 та 31 наводяться суми надходження та погашення  кредитів та позик за звітний квартал. Дані рядка 32= р.29+р.30-р.31.

Щодо банківських та фінансових установ до категорії кредитів та позик, отриманих від прямого інвестора-нерезидента, повинні відноситися тільки дані із субординованого боргу, який виник перед банком - прямим інвестором. Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, уключених до капіталу, не може перевищувати 50% розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20% від його первинної вартості протягом 5 останніх років дії угоди.

Усі інші кредити та позики, отримані від прямого інвестора, банківськими та фінансовими установами не відображаються.

У рядку 33 наводиться сума нарахованих відсотків прямому інвестору за користування наданими кредитами та позиками за звітний квартал.

Довідка

У рядку 40 наводиться питома вага обсягу прямих іноземних інвестицій у статутному фонді українського підприємства згідно з фактичним унесенням. Якщо підприємство має декілька інвесторів, то питома вага в статутному фонді кожного з них наводиться у графах 1-3.

Розділ ІІ. Портфельні інвестиції

У цьому розділі наводяться дані з інвестицій, здійснених нерезидентом у вигляді цінних паперів, майна, майнових прав, питома вага яких складає у статутному фонді підприємства-резидента до 10 відсотків.

У рядку 41 наводяться дані з обсягів капіталу нерезидента на початок звітного періоду, з виділенням у рядку 42 обсягів інвестицій (майно, майнові права), що входять до статутного фонду підприємства. У рядку 42.1 з даних рядка 42 наводиться вартість акцій.

У рядку 43 наводяться дані зі збільшення капіталу нерезидента у звітному періоді.

З рядка 43 у рядку 43.1 наводяться дані з обсягів портфельних  інвестицій, які перейшли з категорії прямих, а в рядку 43.2 як довідка – дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 44 з рядка 43 виділяються обсяги інвестицій (майно, майнові права), що ввійшли до статутного фонду підприємства. З рядка 44 у рядку 44.1 наводиться вартість акцій; у рядку 44.2 – дані зі збільшення капіталу за рахунок отримання корпоративних прав у результаті приватизації державного майна.

У рядку 48 наводяться дані з обсягів зменшення капіталу нерезидента у звітному кварталі.

З рядка 48 у рядку 48.1 наводяться дані з обсягів портфельних інвестицій, які перейшли до категорії прямих, а в рядку 48.2 як довідка – дані з капіталу, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

У рядку 49 з рядка 48 виділяються обсяги інвестицій (майно, майнові права), які входять до статутного фонду підприємства. З рядка 49 у рядку 49.1 наводяться дані з вартості акцій.

У рядку 53 наводяться обсяги капіталу нерезидента на кінець звітного періоду, у рядку 54 – у тому числі інвестиції (майно, майнові права), що входять до статутного фонду підприємства. У рядку 54.1 з даних рядка 54 наводиться вартість акцій.

Дані рядка 53 дорівнюють даним рядка 41 плюс дані рядка 43 мінус дані рядка 48, а дані рядка 54 дорівнюють даним рядка 42 плюс дані рядка 44 мінус дані рядка 49.

У рядку 55 наводиться сума нарахованого доходу за портфельними інвестиціями інвестору-нерезиденту. Дохід від портфельних інвестицій складається з доходу від участі в капіталі.

Якщо частка інвестицій у статутному фонді підприємства за рахунок додаткових унесень стає рівною або перевищує 10%, то в такому разі обсяг надходження (обсяг та додаткові внесення) має відображатись у розділі І за рядком 02 з розподілом за відповідними рядками: безпосередньо обсяг портфельної інвестиції, що перейшла до категорії прямої, – за рядками 16 та 16.1, а додаткові внесення – за рядками 03-15, а в розділі ІІ одночасно відображається вилучення суми портфельних інвестицій (без додаткових унесень) за рядками 48, 48.1, 49 та 49.1.

Вартість цінних паперів відображається у звіті за цінами, за якими вони були придбані або продані.

 

Головне управління

статистики підприємств

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного

 

комітету статистики України

 

15.10.2003  № 343

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо  заповнення форми

державного статистичного спостереження №13-зез

"Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу"

 

Загальні положення

Ця Інструкція визначає основні положення з питань складання юридичними особами (далі - підприємства) та постійними представництвами форм державного статистичного спостереження про прямі та портфельні інвестиції з України в економіку країн світу. Збір зазначеної звітності передбачає відстеження змін прав власності між резидентами та нерезидентами.

Терміни, наведені в цій Інструкції, застосовуються у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних документів з цього питання.

Звіт за формою №13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу» подається органам державної статистики резидентами усіх форм власності та видів економічної діяльності, які у звітному періоді або раніше здійснили інвестиції за межі України.

Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності (прямими, портфельними) між резидентом та нерезидентом у звіті відображаються у валютах здійснених інвестицій, включаючи національну.

Звіт складається за кожний квартал, щодо кожної країни і за видами валют з двома десятковими знаками відповідно до здійснення інвестицій.

Наприклад, якщо підприємство України здійснило інвестиції в чотири країни (у Туреччину, Росію, Білорусь та Казахстан), то таке підприємство складає звіти таким чином: у першому звіті за графою 1 пишуть назву країни (з нашого прикладу це Туреччина), далі проставляють код цієї країни згідно з Класифікатором країн та територій, потім пишуть найменування валюти, у якій здійснена інвестиція (наприклад, долари), і проставляють код цієї валюти (001) згідно з Класифікатором валют. За кожним рядком цієї графи заповнюються дані про рух інвестицій в Туреччину в тис. доларів. За графою 2 аналогічно графі 1 заповнюються дані з інвестицій у Росію, за графою 3 - з інвестицій у Білорусь,  а на другому бланку за графою 1 - дані з інвестицій у Казахстан. Таким чином, підприємство до місцевих органів державної статистики подає два бланки звіту. У разі відсутності вищезазначених класифікаторів у підприємства коди країн та  валют проставляються працівниками органів державної статистики.

Якщо інвестиції здійснені резидентом у декілька підприємств однієї і тієї самої країни, то дані щодо цієї країни надаються сумарно і відображаються за однією графою звіту.

 

Розділ І. Прямі інвестиції

Цей розділ заповнюють підприємства:

-         які мають не менше 10 відсотків капіталу в загальному обсязі статутного фонду підприємства-нерезидента або не менше 10 відсотків голосів у його управлінні;

-         які надали кредити та позики підприємствам прямого інвестування, що перебувають за межами України.

Якщо підприємство здійснило декілька інвестицій, то у звіті наводяться дані лише за тими інвестиціями, які відповідають будь-якому з вищезазначених критеріїв.

Пряме інвестування включає не тільки первинну операцію з унесення капіталу, але й всі наступні операції між інвестором-резидентом  та підприємством прямого інвестування.

У рядку 01 "Сукупний капітал резидента в економіці іншої країни на початок звітного періоду" наводяться дані про загальний обсяг капіталу підприємства України в підприємстві зарубіжного партнера на початок звітного періоду. У звіті за І квартал - це дані за станом на 1- ше січня звітного року, у звіті за ІІ квартал - це дані рядка 26 звіту за І квартал поточного року і так далі, тобто капітал на кінець попереднього періоду є капіталом на початок звітного періоду.

Якщо підприємство вперше здійснило інвестиції, то звіт заповнюється таким чином:

У рядку 01 проставляється прочерк, а заповнюється рядок 02 з розшифровкою у відповідних балансових рядках, оскільки це - не залишок, а фактичний внесок інвестицій.

У рядку 02 “Збільшення капіталу резидента” наводяться всі види збільшення капіталу підприємства-резидента за кордоном, які відбулися у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 03, 05, 07 ,09, 11, 13, 15, 16 та 18.

У рядку 03 зазначаються будь-які грошові сплати українського підприємства-інвестора, які спрямовані на збільшення його капіталу в зарубіжному підприємстві. У рядку 04 виділяються грошові сплати або доплата за акції, які були придбані в минулому та не повністю сплачені.

У рядку 05 указується збільшення капіталу підприємства України в підприємстві партнера-нерезидента, яке відбувається за рахунок передачі останньому цінних паперів.

У рядку 07 наводяться дані про суми таких внесків, коли за згодою сторін заборгованість іноземного підприємства українському партнерові скасовується, а капітал резидента за кордоном збільшується на відповідну суму.

У рядку 09 указуються суми доходів (дивіденди тощо) інвестора-резидента відповідно до частки в акціонерному капіталі підприємства, розташованого за кордоном, які зараховуються як капітал резидента в іноземне підприємство.

У рядку 11 указуються суми внесення рухомого та нерухомого майна резидента до  іноземного підприємства

У рядку 13 указуються нематеріальні активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок українського капіталу в іноземне підприємство.

У рядку 15 указується збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки.

У рядку 16 заповнюються дані про ті суми збільшення капіталу, що не вказані в попередніх рядках, з розшифровкою за рядками 16.1-16.2. У рядку 16.1 наводяться дані з інвестицій, які перейшли до категорії прямих з портфельних, з виділенням у рядку 16.1.1 суми акцій. У рядку 16.2 наводяться дані про інші випадки збільшення капіталу та зазначаються види внесення.

У рядку 18 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності за кордоном перейшли від одного резидента до іншого резидента.

У рядку 19 "Зменшення капіталу резидента - усього" відображаються всі види зменшення капіталу резидента за кордоном, які відбулися у звітному періоді (сума рядків 20,21,22,23 та 24).

У рядку 20 наводиться сума капіталу, яку український інвестор вилучає (частково або повністю) у будь-якому з перерахованих видів за рядками 20.1, 20.2 та 20.3.

У рядку 21 відображається зменшення капіталу українського партнера внаслідок банкрутства підприємства-нерезидента, стихійного лиха тощо.

У рядку 22 як довідка наводяться дані з капіталу, на який права власності перейшли від одного резидента до іншого резидента.

У рядку 23 наводяться дані зі зменшення капіталу на суму здійсненої переоцінки.

У рядку 24 наводяться дані про зменшення капіталу резидента за кордоном, що не зазначались у попередніх рядках. З рядка 24 у рядку 24.1 наводяться дані з обсягів прямих  інвестицій, які перейшли до категорії портфельних, а в рядку 24.2 мають бути вказані інші конкретні види вилучення інвестицій.

У рядку 26 "Сукупний капітал резидента в економіці іншої країни на кінець звітного періоду" вказується сума капіталу резидента на початок періоду (рядок 01) з  додаванням всіх збільшень його капіталу (02) і відніманням усіх зменшень капіталу (рядок 19), тобто рядок 26=р.01+р.02-р.19.

У рядку 27 наводиться загальна сума дивідендів, відсотків, роялті та ренти, що нараховані  резиденту.

У рядку 28 наводяться дані про нарахування дивідендів інвестору-резиденту.

У рядках 29 та 32 наводяться дані щодо обсягів кредитів та позик, які надані резидентом підприємству прямого інвестування, на початок та кінець звітного кварталу. У рядках 30 та 31 указуються суми надання та погашення кредитів та позик за звітний квартал. Дані рядка 32=р.29+р.30-р.31.

Щодо банківських та фінансових установ до категорії кредитів та позик, наданих уста-нові прямого інвестування, повинні відноситися тільки дані із субординованого боргу, який виник перед банком - прямим інвестором. Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів уключених до капіталу не може перевищувати 50% розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20% від його первинної вартості протягом 5 останніх років дії угоди.

Усі інші кредити та позики, надані установі прямого інвестування, банківськими та фінансовими установами-резидентами не відображаються.

У рядку 33 наводиться сума нарахованих відсотків резиденту за надані ним кредити та позики за звітний квартал.

Довідка

У рядку 40 наводиться питома вага обсягу прямих інвестицій  резидента в статутному фонді підприємства-нерезидента згідно з фактичним унесенням. Якщо підприємство здійснило інвестиції у декілька підприємств, то наводиться питома вага інвестицій у статутному фонді кожного підприємства.

 

Розділ ІІ. Портфельні інвестиції

У цьому розділі наводяться дані з інвестицій, здійснених резидентом у вигляді цінних паперів, майна, майнових прав, питома вага яких складає у статутному фонді підприємства-нерезидента до 10 відсотків.

У рядку 41 наводяться дані зі збільшення капіталу резидента на початок звітного періоду, з виділенням у рядку 42 обсягів інвестицій (майно, майнові права), що входять до статутного фонду підприємства-нерезидента. З рядка 42 у рядку 42.1 наводиться вартість акцій.

У рядку 43 наводяться дані зі збільшення капіталу резидента у звітному періоді.

З рядка 43 у рядку 43.1 наводяться дані з обсягів портфельних інвестицій, які перейшли з категорії прямих, а в рядку 43.2 як довідка – дані з капіталу, на який права власності за кордоном перейшли від одного резидента до іншого резидента.

У рядку 44 з рядка 43 виділяються обсяги інвестицій (майно, майнові права), що ввійшли до статутного фонду підприємства-нерезидента.

З рядка 44 у рядку 44.1 наводиться вартість акцій.

У рядку 48 наводяться дані з обсягів зменшення капіталу резидента у звітному періоді.

З рядка 48 у рядку 48.1 наводяться дані з обсягів портфельних інвестицій, які перейшли до категорії прямих, а в рядку 48.2 як довідка – дані з капіталу, на який права власності перейшли від одного резидента до іншого резидента.

У рядку 49 з рядка 48 виділяються обсяги інвестицій (майно, майнові права), які входять до статутного фонду підприємства-нерезидента.

З рядка 49 у рядку 49.1 наводиться дані з обсягів інвестицій у вигляді акцій.

У рядку 53 наводяться обсяги капіталу резидента на кінець звітного періоду, у рядку 54 – у тому числі інвестицій (майно, майнові права), що входять до статутного фонду. З рядка 54 у рядку 54.1 наводиться вартість акцій.

Дані рядка 53 дорівнюють даним рядка 41 плюс дані рядка 43 мінус дані рядка 48, а дані рядка 54 дорівнюють даним рядка 42 плюс дані рядка 44 мінус дані рядка 49.

У рядку 55 наводиться сума нарахованого доходу інвестору-резиденту.

Якщо частка інвестицій у статутному фонді підприємства за рахунок додаткових унесень стає рівною або перевищує 10%, то в такому разі обсяг надходження (обсяг та додаткові внесення) має відображатись у розділі І за рядком 02 з розподілом за відповідними рядками: безпосередньо обсяг портфельної інвестиції, що перейшла до категорії прямої, – за рядками 16 та 16.1, а додаткові внесення – за рядками 03-15, а в розділі ІІ одночасно відображається вилучення суми портфельних інвестицій (без додаткових унесень) за рядками 48, 48.1, 49 та 49.1.

Вартість цінних паперів відображається у звіті за цінами, за якими вони були придбані або продані.

 

 

 

Головне управління

статистики підприємств