Н  А  К  А  З

 

 03.11.2003

№369

 

 

Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та інструкції щодо її складання

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Викласти форму №2-інвестиції-квартальна “Звіт про капітальні інвестиції” в новій редакції (додається) та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2003 рік.

2. Унести такі зміни та доповнення до інструкції щодо складання державної статистичної звітності за формою №2-інвестиції-квартальна “Звіт про капітальні інвестиції” (далі - Інструкція), затвердженої

 

 

наказом Державного комітету статистики України від 12.12.2001 №491, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.12.2001 за   №1076/6267:

2.1.У назві і тексті Інструкції слова “№2-інвестиції-квартальна” замінити на “№2-інвестиції”.

2.2. У розділі "Загальні положення":

- абзац 1 після слів “(далі – підприємствами)” доповнити текстом  “а також їх структурними підрозділами (філіями, відділеннями та ін.)”. Далі за текстом абзацу без змін;

- перше речення абзацу 2 викласти у редакції: “Якщо за вказівкою підприємства звіт за ф.№2-інвестиції складають його відособлені (виділені на окремий баланс) філії, відділення та інші підрозділи, розташовані на відокремленій території (іншій області, районі, місті), то дані за цими підрозділами підприємство не відображає”.

2.3. У розділі 1 “Капітальні інвестиції”:

- абзац 5 доповнити словами “(вартості проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, робіт із благоустрою та озеленення територій, витрат на утримання служби замовника й авторський нагляд, капітальних витрат на поліпшення земель тощо)”;

- в абзаці 6 вилучити останні слова “витрати на придбання обєктів незавершеного будівництва”;

- абзац “У рядку 017…” викласти у редакції:

У рядку 017 відображаються витрати на придбання, створення власними силами необоротних нематеріальних активів ”;

- після абзацу У рядку 019 вставити абзац:

  У рядку 025 із рядка 010 відображаються витрати капітального характеру на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів (охорону і раціональне використання водних ресурсів,  земель,  природних рослинних, мінеральних ресурсів та  ресурсів тваринного світу, охорону і збереження природно-заповідного фонду, раціональне використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва та побутових відходів, охорону атмосферного повітря тощо)”;

- після абзацу  У рядку 022 вставити абзаци:

“У рядку 026 із рядка 017 відображаються витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення, включаючи бази даних, за умови використання їх більше одного року. У цьому рядку також відображаються витрати на створення засобів програмного забезпечення, призначених для власного використання.

 

 

У рядку 027 із рядка 017 відображаються витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, повязані з придбанням нематеріальних активів”.

- останній абзац викласти в редакції “У рядку 028 відображаються капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд, їх окремих частин (в тому числі квартир) та обєктів незавершеного будівництва”.

2.4. У розділі 2 “Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів”:

- після абзацу “У рядках 209, 210…“ додати абзаци:

У рядки 201,202,204,209 включаються також відповідно витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання”;

У рядку 216 із рядка 209 відображаються витрати на електричне та електронне устаткування. До такого обладнання належать: електронно-обчислювальні та електричні машини і аппаратура (компьютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (телефонні апарати, телефакси тощо), медичні прилади (електродіагностична апаратура), точні вимірювальні та  оптичні пристрої та ін.”.

2.5. У розділі 3 “Капітальні інвестиції за джерелами фінансування”:

- 4 абзац викласти у редакції “У рядку 330 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств (організацій) усіх форм власності - прибутку, амортизаційних відрахувань, інших накопичень”;

- після останнього абзацу ввести абзац:

У рядку 342 із рядка 331 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок кредитів іноземних банків”.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво за збиранням та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції”.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві підготувати і надати пропозиції до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2004 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити  фінансування  робіт  щодо  виготовлення  бланків  форми державного статспостереження № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції”та Інструкціїї до неї, розробки,   удосконалення і  супроводу

програмного забезпечення згідно з Планом розробки та експлуатації КЕОІ на 2004 рік.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланків вищезгаданої форми державного статистичного спостереження та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та розробку даних за вищезазначеною формою державного статистичного спостереження.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

12 грудня 2001 року № 491

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2001 року №1076/6267

(зі змінами внесеними наказом

від 03.11.2003 №369)

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання державної статистичної звітності

за формою № 2 - інвестиції

«Звіт про капітальні інвестиції»

 

Загальні положення

       

         Державна статистична звітність за ф.№2-інвестиції складається  юридичними особами - підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємствами), а також їх структурними підрозділами (філіями, відділеннями  та інш.) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності, які безпосередньо освоювали (використовували) капітальні інвестиції у звітному періоді.

        Якщо за   вказівкою  підприємства звіт за ф.№2-інвестиції складають його  відособлені (виділені на окремий баланс) філії, відділення та інші підрозділи, розташовані на відокремленій території (іншій області, районі, місті), то   підприємство дані за цими підрозділами не відображає. У  звіт включаються тільки дані   з капітальних інвестицій, що освоювались безпосередньо підприємством.

      Підприємство, яке здійснює лінійне будівництво або яке у своєму складі  має не виділені на окремий баланс структурні підрозділи,  розміщені на території іншого регіону,  ніж  підприємство, складає, крім зведеного звіту, звіти щодо  кожної території окремо і подає їх управлінню статистики за місцезнаходженням.

       У разі освоєння капітальних інвестицій на умовах пайової участі звіт подається тим підприємством, якому  в установленому порядку передані кошти і яке  безпосередньо їх освоювало (використовувало).

       Звітність подається за адресою і в терміни, зазначені на бланку форми.         

       В адресній частині звіту реквізити заповнюються за даними облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

       Якщо у звітному році мала місце зміна структури підприємства, то дані за період з початку звітного року, а також за відповідний період минулого року наводяться виходячи із його нової структури, яка утворилась на  дату складання звітності.

       У разі відкриття ліквідаційної процедури підприємства дані  надаються ліквідаційною комісією (ліквідатором).

Терміни, наведені у цій Інструкції, застосовуються у значеннях, передбачених чинним законодавством України.

        У звітності відображаються обсяги капітальних  інвестицій -  витрат на придбання, створення (будівництво)  будівель, споруд, інших основних засобів (основних фондів) і необоротних матеріальних та нематеріальних  активів.

      Фактично освоєні у звітному періоді обсяги капітальних інвестицій відображаються  у звітності на основі документів первинного обліку.        

      Витрати на придбання основних засобів (їх окремих частин), інших матеріальних та нематеріальних активів з метою їх подальшого  перепродажу не відносяться до капітальних інвестицій і у звіт за ф. №2 – інвестиції не включаються.  

      У звіті відображаються фактично освоєні (використані) обсяги капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, включаючи кошти Державного бюджету України, як на поворотній, так і на безповоротній основі.

      Витрати на придбання обладнання (об’єкту лізингу) включаються в  обсяги капітальних інвестицій таким  чином:

          - лізингодавцем, якщо  це обладнання передане ним за договором в оперативний лізинг;

           - лізингоодержувачем, якщо  це обладнання передане йому за договором у  фінансовий лізинг.

      Дані з капітальних інвестицій наводяться у фактичних цінах відповідного періоду. Якщо розрахунки за виконані роботи (послуги) або витрати на придбання машин , обладнання, інших основних засобів  здійснені в іноземній валюті, то ці витрати  перераховуються у  грошову одиницю України - гривню за курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції.

      Суми податку на додану вартість включаються в обсяги капітальних  інвестицій у разі, якщо  підприємство  є платником цього податку.

 

Розділ 1. Капітальні інвестиції

 

         У розділі 1 відображаються дані фактично освоєних  (використаних) у звітному періоді  обсягів капітальних інвестицій за рахунок усіх  джерел фінансування  незалежно від моменту  оплати виконаних робіт.

         У рядку  010 відображаються капітальні інвестиції, до яких  належать  інвестиції в основний капітал (основні засоби), в інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт  будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції  у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада.

        Дані рядка 010 дорівнюють відповідно сумі даних рядків 011, 014, 015, 017, 018.

         У рядку 011 відображаються інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення): витрати на капітальне будівництво; на придбання машин та обладнання, інструменту, приладів та інвентарю, транспортних засобів (без затвердження кошторису на будівництво). Дані рядка 011 дорівнюють відповідно сумі даних рядків 012 та 013.

         Інвестиції в основний капітал за своєю технологічною структурою складаються з вартості таких видів робіт і витрат:

          - усіх видів будівельних робіт;

          - робіт з монтажу обладнання;

          - витрат на придбання:

                - машин та обладнання (що потребує і не потребує монтажу);

      - інструменту, приладів та інвентарю;

      - транспортних засобів;

          - інших капітальних робіт і витрат (вартості проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, робіт з  благоустрою та озеленення територій, витрат на утримання служби замовника і авторський нагляд, капітальних витрат на поліпшення земель тощо).

           У рядку 012 відображаються витрати на будівництво (що здійснюється як підрядним, так і господарським способом) нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення та підтримання потужностей діючих підприємств; капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи); витрати на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, і на терасування крутих схилів; витрати на садіння і вирощування багаторічних плодово-ягідних культур (садів, виноградників тощо), на створення (закладку і догляд) захисних лісових смуг; роботи з експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і на термальні води.

            У рядку 012 не відображаються авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання; вартість устаткування, яке потребує монтажу і знаходиться на складі.

           У рядку 013 відображаються витрати на придбання машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів та інвентарю (без здійснення  будівництва).

            У цьому рядку також відображаються:

-         вартість обладнання, придбаного на умовах лізингу;

-         вартість малоцінних необоротних матеріальних активів.

У рядку 014 відображаються витрати на придбання або створення (будівництво) власними силами  інших необоротних матеріальних активів:

           - бібліотечних фондів;

           - тимчасових  (не титульних) споруд  (крім витрат на зведення таких споруд, які замовник включає в обсяги інвестицій в основний капітал та оплачує);

           - природних ресурсів (нафти, газу, тощо), придбаних для наступного видобутку;

           -  інвентарної тари;

           -  предметів прокату - активів, призначених для прокату;

           -  інших необоротних матеріальних активів.

            У рядку 015 відображаються витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкту, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт  будівель, споруд, машин та обладнання).

          У рядку 016   з  рядка 015 виділяються кошти, витрачені на капітальний ремонт будівель і споруд.

           У рядку 017 відображаються витрати на придбання, створення власними силами необоротних  нематеріальних активів.

           До нематеріальних активів відносяться права користування природними ресурсами (надрами, геологічною та іншою інформацією про природне середовище), майном (земельною ділянкою, будівлею),    права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви), на об’єкти промислової власності (права на винаходи, патенти, ліцензії,  промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау),   авторські та суміжні з ними права (права на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних) тощо.

           У рядку 018 відображаються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби.

           У цьому рядку не відображаються витрати на утримання  тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також на худобу, вибракувану з основного стада й  реалізовану без поставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

           У  рядку 019 відображається сума податку на додану вартість (із загального обсягу капітальних інвестицій - рядок 010), якщо юридична   особа, що освоювала інвестиції,   є платником цього податку.

           У  рядку 025 із рядка 010 відображаються витрати капітального характеру на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів (охорону і раціональне використання водних ресурсів,  земель,  природних рослинних, мінеральних ресурсів та  ресурсів тваринного світу, охорону і збереження природно-заповідного фонду, раціональне використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва та побутових відходів, охорону атмосферного повітря тощо).

           У рядку 020 із рядка 011 виділяються витрати на здійснення будівельних і монтажних робіт (підрядним та господарським способом)  із зведення будівель і споруд та робіт з монтажу обладнання.

           У рядку 021 із рядка 020 виділяються витрати на здійснення будівельних і монтажних робіт господарським способом. До обсягів будівельних і монтажних робіт, виконаних  господарським способом, належать роботи, виконані власними силами робітників підприємства та оплачені за рахунок основної діяльності, а не за договором підряду.

          У рядку 022 із рядка 011 виділяються витрати на придбання машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів та інвентарю, які були  у користуванні і обліковувались на балансі інших юридичних осіб, як основні засоби. 

           У рядку 026 із рядка 017 виділяються витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення, включаючи бази даних за умови використання їх більше одного року. У цьому рядку також відображаються витрати на створення засобів програмного забезпечення, призначених для власного використання.

           У рядку 027 із рядка 017 виділяються витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, повязані з придбанням нематеріальних активів. 

           У рядку 023 із рядка 020 виділяються витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання.

           У рядку 028 відображаються капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд, їх окремих частин (в тому числі квартир) та обєктів незавершеного будівництва.

 

 

 

Розділ 2. Інвестиції в основний капітал за видами

основних  засобів

 

            У розділі 2 наводяться дані  обсягів  інвестицій в основний капітал за видами створених (збудованих), придбаних основних засобів:

-         будівлі (включаючи житлові) і споруди;

-         машини, обладнання, інструмент, інвентар (без транспортних засобів);

-         транспортні засоби;

-         інші.

            Визначення понять “будівля” і “споруда” наведено в Державному класифікаторі будівель та споруд, затвердженому наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000р. №507.

           У рядках 201, 202 та 204  відображаються відповідно витрати на будівництво будівель та інженерних споруд, які складаються з фактичних витрат на виконання будівельних і монтажних робіт, вартості обладнання, що забезпечує функціонування цих будівель і споруд, вартості інших капітальних робіт і витрат (у частині, що відноситься до будівництва цих будівель та інженерних споруд – проектно-вишукувальних робіт, робіт з відведення земельних ділянок під будівництво та інших), які при введенні об’єкта в експлуатацію включаються в інвентарну вартість будівлі (споруди).

           До витрат на будівництво будівель (споруд) включаються витрати на комунікації усередині цих будівель, які необхідні для їх експлуатації (уся система опалення і каналізації всередині будівлі, внутрішня мережа газо-водопроводу, силові та освітлювальні електропроводки, телефонна електропроводка, вентиляційні пристрої загально-санітарного призначення, підйомники, ліфти та ін.).

          У рядку 202 із рядка 201 виділяються   витрати  на будівництво житлових будівель за рахунок коштів Державного бюджету України.

          У рядках 209, 210  відображається вартість технологічного, енергетичного, підіймально-транспортного й іншого обладнання, машин, інструменту, інвентарю та транспортних засобів, які не пов’язані безпосередньо з функціонуванням будівель (споруд).

          У рядки 201 – 209 включаються також відповідно витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання.

          У рядку 216 із рядка 209  виділяються витрати на електричне та електронне устаткування. До такого обладнання відносяться: електронно-обчислювальні та електричні машини і апаратура (компьютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (телефонні апарати, телефакси тощо), медичні прилади (електродіагностична аппаратура), точні вимірювальні та  оптичні пристрої та ін.

 

          У рядку 211 відображається вартість інших капітальних робіт і витрат (багаторічні насадження,  капітальні витрати на  поліпшення земель тощо).

         Сума даних по рядках 201, 204, 209 - 211 дорівнює рядку 011 графи 1.

         У рядку 215 із рядків 201 та 204 виділяється вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель (споруд).

            

Розділ 3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

          У  розділі 3 наводяться дані освоєних обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) за джерелами фінансування.

          У рядку  310   відображаються обсяги інвестицій, фактично освоєних у звітному періоді за рахунок коштів Державного бюджету України  (отримані   на поворотній чи безповоротній основі), незалежно від того виділені ці кошти у звітному році, чи у попередніх роках.

            У  рядку 320 відображаються  обсяги інвестицій, які освоєні  за рахунок коштів  бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів різних рівнів.

            У  рядку 330 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств (організацій) усіх форм власності - прибутку, амортизаційних відрахувань, інших накопичень.

           У рядку  331 відображаються   обсяги  інвестицій, освоєних за рахунок  кредитів банків - іноземних чи вітчизняних  (крім тих, що відображені у рядку  310)   та інших позик.

           У рядку 332 відображаються  обсяги інвестицій, освоєних за рахунок коштів іноземних інвесторів (інших держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб інших держав).

         У рядку 333 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок коштів вітчизняних  інвесторів (фондів інвестування будівництва, фондів операцій з нерухомістю).

         У рядку 340 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок інших джерел фінансування, не перерахованих у ряд. 310-333 (коштів фермерів, інших приватних забудовників тощо).

         У рядку 341 із рядка 340 відображаються обсяги інвестицій освоєних за рахунок приватних коштів (включаючи кошти  населення на будівництво власних житлових будинків).   

         Сума даних по  рядках 310-340 розділу дорівнює:

            за графою 1- рядку 010 графи 1 розділу 1;

            за  графою 2-  рядку 011 графи 1розділу 1.

         У рядку 342      із       рядка  331 відображаються обсяги інвестицій,

освоєних за рахунок кредитів іноземних банків.

 

Розділ 4.    Інвестиції в основний капітал за видами

економічної діяльності

 

        У розділі 4 відображаються дані з  освоєних (використаних) обсягів інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) за видами економічної діяльності (згідно з Класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441),   у розвиток яких  були спрямовані ці інвестиції.

        Дані наводяться у вільних рядках розділу за вибірковим  переліком видів економічної діяльності.

 

 

Управління статистики інвестицій та будівництва

Головного управління статистики підприємств