ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

21.01.2013

м. Київ

13

 

 

Про внесення змін до наказу Держкомстату від 16 березня 2009 року № 88 "Про Комісію з питань удосконалення методології та звітної документації"  

  

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" та з метою приведення нормативно-правових актів Держстату України у відповідність із вимогами чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Держкомстату від 16 березня 2009 року № 88 "Про Комісію з питань удосконалення методології та звітної документації" такі зміни:

1.1. У тексті Положення про Комісію з питань удосконалення методології та звітної документації (далі – Положення) слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінити словами "Держстат України".

1.2. Пункт 1.2 розділу 1 Положення й абзац четвертий розділу 2 після слів "адміністративних даних" і абзац сьомий пункту 3.1 розділу 3 після слів "у відповідній галузі діяльності" доповнити словами "даних банківської, фінансової та митної статистики, статистики платіжного балансу".

1.3. У пункті 3.2 розділу 3 Положення слова "та територіальних" замінити словами "територіальних та функціональних".

1.4. У підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 Положення слова "(відповідно до компетенції)" вилучити.

Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 Положення доповнити новим абзацом такого змісту:

"Голова Комісії:

-      здійснює загальне керівництво роботою Комісії;

-      визначає порядок денний, дату та час проведення чергового засідання Комісії;

-      затверджує склад тимчасових робочих груп, рішення та протоколи засідань, плани роботи, інші документи та матеріали Комісії.".

1.5. Пункт 4.4 розділу 4 Положення доповнити новим реченням такого змісту: "Протокол засідання Комісії подається для інформування Голові Держстату України не пізніше ніж через три робочі дні після проведення засідання.".

1.4. Пункт 4.5 розділу 4 Положення після слів "про роботу Комісії" доповнити словами "і на мережевому ресурсі загального користування – інформації про результати моніторингу виконання прийнятих нею рішень".

1.6. У пункті 4.6 розділу 4 Положення слова "три робочих дні" замінити словами "п’ять робочих днів".

Доповнити пункт 4.6 розділу 4 Положення новим абзацом такого змісту: "Матеріали для розгляду секретар Комісії направляє учасникам в електронному вигляді не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення засідання.".

1.7. Пункт 4.7 розділу 4 Положення вилучити.

1.8. Унести зміни до Складу Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О.Г.Осауленко