ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

27.02.2013

м. Київ

№ 68

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2009 року за № 1212/17228, такі зміни:

 

1.1. У розділі IIІ:

 

пункти 3.7 та 3.8 виключити. У зв’язку з цим пункти 3.9 - 3.18 уважати відповідно пунктами 3.7 - 3.16;

 

пункт 3.8 доповнити реченням такого змісту: «Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше норми, що діє на підприємстві.»;

 

у пункті 3.11 слово «додаткових» замінити словом «інших»; слова «або з частковим збереженням» виключити.

 

1.2. У розділі V:

 

абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. У рядках 6020–6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. До заробітної плати включаються всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів 2.1 - 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати. При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць.»;

 

пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту: «У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць.»;

 

у абзаці другому пункту 5.7 слово «трирічного» виключити та після слова «віку» доповнити словами «передбаченого чинним законодавством»; слова «може бути урахований» замінити словом «ураховується».

 

1.3. У розділі VI:

 

у пункті 6.1 слово «трирічного» виключити та після слова «віку»  доповнити словами «передбаченого чинним законодавством»;

 

абзац другий пункту 6.4 після слів та цифр «У рядку 7040» доповнити словом та цифрою «графи 1».

 

1.4. Пункт 7.2 розділу VII доповнити абзацом другим такого змісту: «Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія

 

колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної кількості колективних договорів (угод).».

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

Голова

О.Г.Осауленко