ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ  Державної служби

статистики

30 березня 2021 р. № 65

 

Порядок

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах

державної служби, у Державній службі статистики України

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в державних органах, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 28 січня 2021 року № 17-21.

 

2. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Державній службі статистики України та її територіальних органах.

 

3. Терміни для цілей цього Порядку вживаються в таких значеннях:

кандидат – громадянин з числа молоді, який виявив бажання пройти стажування у Держстаті;

молодь – громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих закладів освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби;

стажист – громадянин з числа молоді, який проходить стажування в Держстаті. 

4. Основною метою стажування громадян з числа молоді у Держстаті  (далі – стажування) є ознайомлення з функціонуванням державної служби, набуття ними практичного досвіду виконання завдань та обов’язків державного службовця, а також ознайомлення їх зі специфікою діяльності Держстату. 

5. Кількість стажистів, які одночасно можуть проходити стажування, визначається, зважаючи на організаційні можливості апарату Держстату/його територіального органу.

6. За стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників самостійних структурних підрозділів або їхніх заступників. Один керівник стажування може супроводжувати стажування не більше як двох стажистів одночасно. 

7. Стажування здійснюється строком від одного до шести місяців у вільний від навчання (роботи) стажиста час за графіком, який має враховувати правила внутрішнього службового розпорядку апарату Держстату/його територіального органу, а також графік роботи керівника стажування (гнучкий графік, надомна робота, дистанційна робота). 

8. При проведенні стажування за межами адміністративної будівлі апарату Держстату/його територіального органу використовуються Методичні рекомендації щодо організації роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 листопада 2020 року № 215-20.

 

9. Стажування проходить на безоплатній основі. Держстат не несе зобов’язань щодо відшкодування стажистам витрат, пов’язаних із проходженням стажування, зокрема, на оплату проїзду до місця стажування й у зворотному напрямку, добових за час перебування в дорозі, найму житла тощо.

 

II. Визначення умов стажування та залучення кандидатів

 

1. Рішення про організацію стажування приймає Голова Держстату/керівник його територіального органу (далі  – Керівник), який видає відповідне доручення керівникам самостійних структурних підрозділів і службі управління персоналом. 

2. Керівники самостійних структурних підрозділів:

надають пропозиції службі управління персоналом щодо потреби в стажуванні, необхідної кількості стажистів, орієнтовної тривалості стажування, потенційних керівників стажування;

готують критерії відбору кандидатів, opієнтовні завдання на період стажування, перелік навичок та знань, які стажисти отримають за результатами стажування.

3. Служба управління персоналом узагальнює пропозиції щодо необхідної кількості стажистів та критеріїв відбору кандидатів, складає перелік потенційних керівників стажування і подає підготовлені документи на розгляд Керівнику.

4. Після отримання позитивної резолюції Керівника до поданих документів служба управління персоналом розміщує інформацію щодо можливості проходження стажування на офіційному сайті Держстату/його територіального органу та/або інформує про такі можливості заклади вищої освіти, з якими має угоди про співробітництво, для подальшого розповсюдження цієї інформації серед студентів. 

5. Інформація щодо можливості проходження стажування має містити відомості щодо умов стажування, зокрема про критерії відбору кандидатів, графік стажування, можливість стажування за межами адміністративної будівлі тощо.

 

IІІ. Відбір кандидатів та прийняття на стажування

 

1. Кандидати подають до служби управління персоналом анкету кандидата на проходження стажування (далі анкета) (додаток 1 до цього Порядку), згідно з якою служба управління персоналом перевіряє їх на відповідність визначеним критеріям відбору кандидатів.

 

2. Якщо кількість кандидатів перевищує організаційні можливості для стажування, їх відбір здійснює потенційний керівник стажування шляхом проведення співбесіди (в очному або дистанційному форматі). 

3. Потенційний керівник стажування не пізніше ніж на наступний робочий день після співбесіди повідомляє службі управління персоналом прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кандидата (кандидатів), які виявили найвищий рівень знань і мотивації та були відібрані для проходження стажування. 

4. Прийняття на стажування оформлюється наказом Держстату/його територіального органу на підставі заяви на проходження стажування (додаток 2 до цього Порядку), до якої додаються анкета, копії паспорта/ІD-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру та документа про ocвіту (студентського квитка для студентів).

 

ІV. Проходження стажування

 

1. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (далі індивідуальний план) (додаток 3 до цього Порядку), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних документів, інформаційних довідок, проєктів розпорядчих актів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі, із зазначенням строків та індикаторів виконання.

 

2. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проєктів службових документів (крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом).

 

3. Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку апарату Держстату/його територіального органу, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на його нарадах, готувати проєкти службових документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

 

4. Участь у стажуванні достроково припиняється:

у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;

за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою;

у разі організаційної неможливості подальшого проходження стажування, з об’єктивних причин, що склалися за місцем проходження стажування, з подальшим перенесенням термінів стажування на інший період або його достроковим завершенням.

 

5. Рішення про дострокове припинення стажування оформлюється наказом Держстату/його територіального органу за поданням керівника відповідного самостійного структурного підрозділу.

 

V. Визначення результатів стажування

 

 1. За два робочі дні до закінчення строку стажування стажист складає звіт про виконання завдань, визначених індивідуальним планом (далі – звіт), у довільній формі та подає його керівнику стажування.

 

2. Керівник стажування в день отримання звіту готує службову записку Керівнику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, ділових та особистих якостей стажиста, а також оцінку (негативна, задовільна, відмінна) виконання стажистом індивідуального плану стажування. До службової записки додаються індивідуальний план і звіт.

 

3. При виставленні оцінки керівник стажування використовує визначені критерії:

негативна – сумарний відсоток виконання завдань складає від 0 до 50%;

задовільна – сумарний відсоток виконання завдань складає від 51 до 80%;

відмінна – сумарний відсоток виконання завдань складає від 81 до 100%.

 

4. Після ознайомлення Керівника з результатами стажування службова записка керівника стажування разом з іншими документами про проходження стажування передається до служби управління персоналом.

 

5. Служба управління персоналом не пізніше останнього дня стажування на підставі отриманих документів надає стажисту довідку про результати стажування (далі – довідка) (додаток 4 до цього Порядку) за підписом керівника служби управління персоналом.

 

6. Усі документи про проходження стажування разом з копією довідки  зберігаються у відповідній номенклатурній справі служби управління персоналом.

 

  

Директор департаменту управління персоналом

Павло ТИТАРЕНКО

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
18.05.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше