Методологічні пояснення

  

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Власний капітал – різниця між активами і зобов'язаннями підприємства.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату: покупців, замовників та інших дебіторів (уключаючи заборгованість забезпечену векселями) за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість із сум нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо; заборгованість пов’язаних сторін та із внутрішніх розрахунків; сума авансів наданих іншим підприємствам та інша поточна дебіторська заборгованість. Показники дебіторської заборгованості у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться в балансі за чистою реалізаційною вартістю.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Поточна кредиторська заборгованість – сума заборгованості підприємства: за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (уключаючи заборгованість забезпечену векселями); за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства); за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників; з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; сума авансів, одержаних від інших осіб; сума заборгованості підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу; сума заборгованості підприємства пов'язаним сторонам та з внутрішніх розрахунків; сума інших поточних зобов'язань; також сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

Рівень рентабельності усієї діяльності розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності підприємств.

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 09.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше