Методологічні пояснення

 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До них належать земельні ділянки, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, тварини, довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, що пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, тощо; а також основні засоби, що перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, доросла худоба тощо).

Із 2008 року до вартості основних засобів уключається вартість інвестиційної нерухомості.

Вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), не розподіляється за видами економічної діяльності.

Із 2011 року не розподіляється за видами економічної діяльності вартість основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів). Не включається вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їхньої переоцінки.

Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їхнього зносу.

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ступінь зносу – відношення суми зносу основних засобів до їхньої первісної (переоціненої) вартості на кінець року, у відсотках.

Індекс основних засобів (темп зростання (зниження) обчислюється за їх вартістю у порівнянних цінах.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
09.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше