Методологічні пояснення

 

Необоротні активи – матеріальні та нематеріальні активи.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До них належать земельні ділянки, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, тварини, довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, що пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, інвестиційна нерухомість тощо; а також основні засоби, що перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, доросла худоба тощо).

За 2000-2007 роки до вартості основних засобів не уключається вартість інвестиційної нерухомості.

За 2011-2018 роки вартість основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів) за видами економічної діяльності не розподіляється. Не включається вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Нематеріальні активи - немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані. До них відносяться: право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсамимайном та майновими правами.

Первісна вартість  історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Переоцінена вартість  вартість необоротних активів після їхньої переоцінки.

Залишкова вартість  різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їхнього зносу.

Амортизація систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ступінь зносу матеріальних активів – відношення суми зносу матеріальних активів до їхньої первісної (переоціненої) вартості на кінець року, у відсотках.

Індекс матеріальних активів розраховується відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо наявності та руху необоротних активів, амортизації, затверджених наказом Держстату від 17.12.2019 № 403.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
30.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше