ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Протокол засідання тендерного комітету

Державного комітету статистики України

22.03.2010  №9

 

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до моменту укладення договору про закупівлю

 

 

1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до моменту укладення договору про закупівлю (далі – Порядок), визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до моменту укладення договору про закупівлю Державному комітету статистики України (далі – замовник) або уповноваженому органу.

Порядок розроблений відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення), та наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 № 470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет».

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні.

 

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедури закупівлі, встановленої Положенням, може оскаржити дії, рішення або бездіяльність замовника.

Об'єктом оскарження не може бути:

- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

 

3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу.

У разі надходження скарги до уповноваженого органу останній протягом трьох робочих днів з дня її отримання інформує про це замовника.

 

4. Скарга повинна включати викладення обставин та підстав для її подання, бути викладена українською мовою й оформлятися:

- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюватися печаткою юридичної особи;

- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

 

5. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати здійснення останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

 

6. У разі отримання скарги замовник або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати двадцять робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство.

Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

 

7. Замовник або уповноважений орган не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та замовника, у разі надходження скарги до уповноваженого органу, про її зміст, час і місце розгляду. Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.

Повідомлення передається факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

 

8. На підставі повідомлення від уповноваженого органу щодо отримання скарги замовник не пізніше двох робочих днів оформлює рішення щодо зупинення процедури закупівлі протоколом засідання тендерного комітету та надає уповноваженому органу документи, які необхідні для розгляду скарги, у строки, зазначені в цьому повідомленні.

 

9. Для розгляду скарги тендерний комітет має право залучати спеціалістів структурних підрозділів замовника для надання консультацій та/або роз’яснень щодо вирішення питань, що виникають у процесі розгляду скарги.

За необхідності тендерний комітет має право запросити документи, матеріали та ґрунтовну пояснювальну записку стосовно предмету оскарження від структурного підрозділу замовника, у віданні якого знаходиться предмет оскарження. Керівник структурного підрозділу, у віданні якого знаходиться предмет оскарження, зобов’язаний надати до тендерного комітету вказану інформацію протягом трьох робочих днів.

Для розв’язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, замовник може залучати відповідно до чинного законодавства незалежних експертів та консультантів.

 

10. Замовник або уповноважений орган приймає протягом двадцяти робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі, коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

 

11. У разі виявлення уповноваженим органом або замовником за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників.

 

12. Скарга залишається без розгляду, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 4 цього Порядку;

б) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

 

13. У разі залишення скарги без розгляду уповноважений орган повідомляє про це учасника, який подав скаргу, та замовника в десятиденний строк.

 

14. Якщо скаргу розглядає замовник, рішення щодо розгляду скарги або залишення скарги без розгляду оформлюється протоколом засідання тендерного комітету та надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

 

15. Інформація щодо розгляду скарги зазначається замовником у звіті про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.

 

16. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству.