Наказ Державної служби статистики "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики України" 17.08.2018 №170
   

 

Принципи діяльності органів державної статистики України

 

Принципи діяльності органів державної статистики України, гармонізовані з Кодексом діяльності європейської статистики, схваленим Комітетом Європейської статистичної системи 16 листопада 2017 року, ґрунтуються на Основних принципах офіційної статистики, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році, і відповідають принципам Декларації професійної етики, прийнятої Міжнародним статистичним інститутом у 1985 році (зі змінами, 2009р.).

 

І. Інституційна структура

(Принципи загального управління органів державної статистики)

Значний вплив на ефективність роботи статистичної установи  та рівень довіри до неї мають такі фактори, як професійна незалежність, координація і співробітництво, повноваження зі збору даних, достатність ресурсів, зобов'язання із забезпечення якості, статистична конфіденційність і захист інформації, неупередженість і об'єктивність.

Принцип 1: Професійна незалежність – професійна незалежність органів державної статистики гарантується положеннями статті 5 Закону України "Про державну статистику", відповідно до яких забороняється втручання будь-яких інших органів та осіб у державну статистичну діяльність, що сприяє забезпеченню  достовірності статистичної інформації.

Показники:

1.1. Незалежність органів державної статистики з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних державних статистичних спостережень тощо визначена законодавством.

1.2. Вимоги до професійної кваліфікації та категорія посади керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, визначені законодавством України та відповідають Кодексу діяльності європейської статистики.

1.3. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, а також, за необхідності й у межах визначених повноважень, керівники територіальних та функціональних органів державної статистики несуть відповідальність за незалежність складання та поширення статистичної інформації.

1.4. Рішення щодо використання методів, стандартів, технологій складання статистичної інформації, її змісту та термінів поширення ухвалюються за поданням дорадчих органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики виключно його керівником, а також, за необхідності й у межах визначених повноважень, керівниками територіальних та функціональних органів державної статистики.

1.5. Довгострокова програма розвитку державної статистики  та  щорічний план  державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом Міністрів України і оприлюднюються. Звіти про їх виконання також регулярно оприлюднюються.

1.6. Статистичні публікації є неупередженими, об'єктивними, чітко позначаються як статистичні продукти органів державної статистики, є відокремленими від публікацій інших державних органів та органів місцевого самоврядування і не містять політичних оцінок.

1.7. Органи державної статистики у разі потреби коментують для широкого загалу статистичну інформацію, а також критичні зауваження щодо неї чи неправильне її тлумачення або використання.

1.8. Процедури призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, а також на посади керівників територіальних органів державної статистики є прозорими і ґрунтуються на критеріях професійної компетенції. Підстави для звільнення з цих посад передбачені законодавством.

Принцип 11: Координація і співробітництво − співробітництво у складанні статистичної інформації органів державної статистики з іншими співвиробниками статистичної інформації, постачальниками адміністративних даних, респондентами державних статистичних спостережень, міжнародними організаціями та статистичними службами інших країн ґрунтується на засадах взаємної поваги, налагодженого взаємообміну даними та оптимізації витрат на здійснення державної статистичної діяльності.

Показники:

11.1. Органи державної статистики співпрацюють із державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням статистичної інформації та адміністративних даних.

11.2. Налагоджено співпрацю з органами, які є партнерами органів державної статистики у здійсненні ними державної статистичної діяльності, зокрема в питаннях розробки скоординованих довгострокових програм розвитку державної статистики, включаючи усунення дублювання заходів та/або  спільне використання інформації, коли це необхідно.

11.3. Органи державної статистики постійно підтримують і розвивають співробітництво  із міжнародними організаціями та статистичними службами інших країн, зокрема щодо взаємообміну інформацією та удосконалення статистичної методології.

Принцип 2: Повноваження щодо збирання даних органи державної статистики мають чітко визначені законодавством повноваження щодо отримання даних для складання статистичної інформації. Респонденти мають чітко визначені законодавством обов’язки подавати до органів державної статистики дані для складання статистичної інформації або надавати на вимогу органів державної статистики доступ до них.

Показники:

2.1. Повноваження органів державної статистики щодо збирання та доступу до інформації з різних джерел для розробки та опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації визначені законодавством.

2.2. Законодавством визначено право органів державної статистики безкоштовно отримувати та використовувати статистичну інформацію та адміністративні дані для статистичних цілей.

2.3. Органи державної статистики на підставі Закону "Про державну статистику" мають право отримувати від усіх респондентів, які підлягають статистичним спостереженням, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

2.4. Органи державної статистики створюють умови для спрощення використання для статистичних цілей іншої інформації, наприклад даних фізичних та юридичних осіб, забезпечуючи при цьому статистичну конфіденційність та захист інформації.

Принцип 3: Достатність ресурсів ресурси, що надаються органам державної статистики, мають бути достатніми для задоволення їх потреб.

Показники:

3.1. Поточні статистичні потреби цілком забезпечені за обсягом та якістю наявними людськими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

3.2. Охоплення, деталізація та витрати на складання статистичної інформації відповідають потребам у ній.

3.3. Існують процедури оцінки потреб у новій статистичній інформації з урахуванням витрат, необхідних для її розроблення.

3.4. Існують процедури оцінки поточних потреб у статистичній інформації в цілому, що дозволяє у разі потреби припиняти або скорочувати виробництво певної статистичної інформації для вивільнення ресурсів для вироблення іншої статистичної інформації.

Принцип 4: Зобов’язання щодо забезпечення якості − органи державної статистики беруть на себе зобов’язання забезпечувати якість процесів та статистичної інформації і діяти згідно з принципами, викладеними у Декларації якості Європейської статистичної системи.

Показники:

4.1. Політика з якості в органах державної статистики розроблена та оприлюднена. Створено структурний підрозділ та засоби з управління якістю.

4.2. Запроваджено порядок планування, моніторингу та підвищення рівня якості статистичних процесів, уключаючи інтеграцію даних із кількох джерел шляхом проведення щорічної інвентаризації державних статистичних спостережень.

4.3. Здійснюються постійний моніторинг якості статистичної інформації,  оцінка  на предмет можливих компромісних рішень з якості, підготовлено звіти з якості державних статистичних спостережень відповідно до критеріїв якості європейської статистики.

4.4. Здійснюється регулярна ретельна перевірка статистичної інформації із залученням у разі потреби зовнішніх експертів.

Принцип 5: Конфіденційність статистичної інформації органи державної статистики гарантують конфіденційність даних, отриманих від респондентів, а також статистичної інформації, на підставі якої можна визначити інформацію щодо конкретного респондента, і адміністративних даних, що використовуються  для статистичних цілей.

Показники:

5.1. Конфіденційність статистичної інформації гарантується законодавством.

5.2. Фахівці органів державної статистики при призначенні на посаду підписують документ про зобов’язання не розголошувати конфіденційну статистичну інформацію.

5.3. Законодавством передбачені санкції за порушення порядку використання конфіденційної статистичної інформації.

5.4. Підготовлено методологічну документацію щодо захисту конфіденційної статистичної інформації у всіх процесах статистичного виробництва, яка оприлюднена та доступна для широкого загалу.

5.5. Захист безпеки і цілісності статистичної інформації, передача її із дотриманням належних норм і міжнародних стандартів, а також європейського і національного законодавства забезпечені за допомогою необхідних нормативних, адміністративних, технічних і організаційних заходів.

5.6. Органи державної статистики для використання у науково-дослідних цілях забезпечують доступ зовнішніх користувачів до анонімізованих мікроданих.

Принцип 6: Неупередженість і об’єктивність − органи державної статистики складають і поширюють статистичну інформацію на основі науково обґрунтованої методології, неупереджено, об’єктивно, професійно, відкрито, з дотриманням принципу рівного доступу всіх користувачів до неї.

Показники:

6.1. Збирання статистичної інформації здійснюється згідно із законодавством та відповідно до статистичних вимог.

6.2. Вибір джерел і методів для складання статистичної інформації, а також прийняття рішення про її поширення визначаються науково обґрунтованою статистичною методологією.

6.3. Помилки, виявлені в поширюваній статистичній інформації, виправляються якнайшвидше; виправлення оприлюднюються.

6.4. Інформація щодо методів і процедур, які застосовують органи державної статистики в процесі виробництва статистичної інформації, а також щодо регламентів роботи органів державної статистики оприлюднюється і є доступною для широкого загалу.

6.5. Інформування користувачів щодо дати і часу оприлюднення статистичної інформації здійснюється заздалегідь.

6.6. Органи державної статистики завчасно інформують користувачів про суттєвий перегляд або зміни в методології.

6.7. Органи державної статистики самостійно визначають час оприлюднення та  зміст статистичних публікацій. Усі користувачі мають рівний і одночасний доступ до статистичної інформації.

6.8. Статистична інформація і заяви на прес-конференціях є об’єктивними та неупередженими.

 

ІІ. Статистичні процеси

(Принципи здійснення статистичних процесів)

У процесах статистичного виробництва органи державної статистики при одночасному та постійному спрямуванні до інновацій дотримуються європейських та міжнародних стандартів, нормативів і принципів.

Принцип 7: Ґрунтовність статистичної методології − сучасна і науково обґрунтована статистична методологія, що базується на міжнародних стандартах та рекомендаціях, є основою складання якісної статистичної інформації. Це вимагає відповідних засобів, процедур, правил, методів і досвіду, що сприяє підвищенню довіри до статистичної інформації.

Показники:

7.1. Загальнометодологічні підходи, що застосовують органи державної статистики, відповідають європейським та іншим міжнародним стандартам, рекомендаціям та принципам, а також найкращим досягненням сучасної статистичної практики при постійному спрямуванню до інновацій.

7.2. Органи державної статистики застосовують процедури, що гарантують використання узгоджених стандартних концепцій, визначень і класифікацій та інших видів стандартів.

7.3. Дані реєстру підприємств та основи вибірки для проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) регулярно актуалізують і в разі потреби уточнюють з метою забезпечення їх високої якості.

7.4. Між національними та  європейськими класифікаціями існує узгодженість на деталізованому рівні.

7.5. Штати працівників органів державної статистики комплектуються фахівцями з відповідною освітою.

7.6. Органи державної статистики проводять політику постійного професійного навчання. Фахівці органів державної статистики, з метою вивчення найкращого досвіду і підвищення рівня знань, беруть участь у міжнародних конференціях, навчальних курсах тощо, співпрацюють зі своїми колегами на міжнародному рівні.

7.7. Удосконалення методології здійснюється на основі співпраці органів державної статистики з науково-дослідними організаціями. Зовнішні експерти проводять оцінку якості й ефективності методів та у разі потреби надають рекомендації щодо впровадження найкращої методології.

Принцип 8: Відповідність статистичних процедур − відповідні статистичні процедури, впроваджені у всі процеси статистичного виробництва, забезпечують підґрунтя для створення якісної статистичної інформації.

Показники:

8.1. При використанні органами державної статистики як джерела статистичної інформації адміністративних та інших даних, їх визначення і концепції значною мірою наближені до статистичної методології.

8.2. Перед початком проведення нового/зміненого статистичного спостереження у разі потреби проводиться внутрішнє тестування й апробація відповідної звітно-статистичної документації.

8.3. Статистичні процедури, впроваджені у процесах статистичного виробництва, регулярно контролюються та при необхідності переглядаються.

8.4. Метадані, пов'язані зі статистичними процесами, використовуються в усіх статистичних процесах та за необхідності поширюються.

8.5. Помилки, приписки та інші розбіжності, виявлені у первинних та статистичних даних, виправляються з подальшим попередженням про це респондентів.

8.6. Із державними органами, які є розпорядниками адміністративних даних, укладаються угоди, якими передбачено взаємні обов'язки при використанні цих даних у статистичних цілях.

8.7. Здійснюється оцінка точності та прийнятності адміністративних даних для статистичних цілей, порівняння значень зведених статистичних показників зі зведеними показниками, отриманими з інших джерел, і перевірка їх зіставності та внутрішньої узгодженості.

Принцип 9: Помірне навантаження на респондентів навантаження на респондентів має бути збалансованим відповідно до потреб користувачів і водночас  не бути надмірним.

Показники:

9.1. Органи державної статистики запитують у респондентів інформацію в обсягах та з деталізацією, яка є абсолютно необхідною.

9.2. Навантаження на респондентів розподіляється на якомога більшу кількість опитуваних і контролюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

9.3. Із метою спрощення процедур отримання інформації від респондентів якомога ширше використовуються дані, доступні з облікових документів, та електронні засоби передачі інформації.

9.4. Для уникнення дублювання інформаційних запитів по можливості використовуються адміністративні та інші джерела даних.

9.5. Для забезпечення зменшення звітного навантаження на респондентів проводяться заходи, що сприяють налагодженню та розширенню взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, які здійснюють діяльність, пов’язану зі збиранням та використанням адміністративних даних.

9.6. Органи державної статистики при використанні даних інших державних органів вказують джерело отримання даних.

Принцип 10: Ефективність витрат органи державної статистики мають ефективно використовувати наявні ресурси.

Показники:

10.1. Використання органами державної статистики ресурсів, що їм надаються, контролюється внутрішніми та зовнішніми аудиторами.

10.2. Потужності інформаційно-комунікаційних технологій постійно оптимізуються для процесів статистичного виробництва.

10.3. Із метою скорочення витрат на проведення державних статистичних спостережень здійснюються заходи для максимального використання адміністративних та інших джерел даних і відповідно зменшення кількості прямих державних статистичних спостережень.

10.4. Органи державної статистики сприяють поширенню та впровадженню стандартизованих рішень із метою підвищення продуктивності та ефективності.  Здійснюється постійний перегляд організаційно-методологічних підходів до проведення державних статистичних спостережень для ефективного використання ресурсів та оптимізації витрат.

 

ІІІ. Статистична інформація

(Принципи виробництва статистичної інформації)

 Статистична інформація, яку органи державної статистики надають користувачам, має відповідати їх потребам та європейським стандартам якості. Якість статистичної інформації визначається залежно від того, наскільки вона є відповідною, точною, своєчасною, пунктуальною, послідовною, зіставною, доступною та зрозумілою.

Принцип 11: Відповідність статистична інформація має відповідати поточним та потенційним потребам користувачів.

Показники:

11.1. Проводяться консультації з користувачами, здійснюється моніторинг відповідності та практичної корисності наявної статистичної інформації для задоволення їх поточних потреб, а також визначаються їх майбутні пріоритетні потреби. Для поліпшення статистичної інформації  впроваджуються інновації.

11.2. Пріоритетні потреби користувачів задовольняються, що відображається в плані державних статистичних спостережень.

11.3. Вивчається рівень задоволення користувачів статистичної інформації. Опитування користувачів проводяться на регулярній основі.

Принцип 12: Точність та надійність статистична  інформація має бути точною та достовірною.

Показники:

12.1. Первинні та агреговані дані, проміжні результати та вихідна статистична інформація оцінюються та перевіряються на достовірність.

12.2. Помилки, пов’язані з вибіркою, та інші помилки аналізуються та систематично фіксуються та документуються відповідно до європейських стандартів.

12.3. Здійснюється регулярний аналіз виправлень із метою вдосконалення джерел даних, процесів статистичного виробництва та вихідної статистичної інформації.

Принцип 13: Своєчасність і пунктуальність − статистична інформація  оприлюднюється своєчасно у визначений час зі встановленою періодичністю.

Показники:

13.1. Терміни оприлюднення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам.

13.2. Інформація про терміни оприлюднення статистичної інформації є загальнодоступною.

13.3. Періодичність оприлюднення статистичної інформації максимально враховує потреби користувачів.

13.4. Про будь-які відхилення від графіка оприлюднення статистичної інформації повідомляється заздалегідь, зазначається його причина та  нова дата публікації даних.

13.5. Із міркувань доцільності можуть бути оприлюднені попередні дані прийнятної точності та надійності.

Принцип 14: Послідовність і зіставність − статистична інформація має бути послідовною та зіставною в часі, за регіонами і країнами та забезпечувати користувачам можливість поєднання та спільного використання даних із різних джерел.

Показники:

14.1. Статистична інформація внутрішньо узгоджена і зіставна (забезпечено арифметичний і логічний контролі).

14.2. Статистична інформація зберігає свою зіставність протягом прийнятного відрізка часу.

14.3. Статистична інформація та дані з інших джерел збираються на підставі єдиних стандартів щодо охоплення, визначень, одиниць вимірювання і класифікацій.

14.4. Статистична інформація з різних джерел та різної періодичності  узгоджена та зіставна.

14.5. Зіставність даних по країнах  забезпечується завдяки регулярному обміну інформацією між органами державної статистики України та статистичними службами інших країн. Методологічні дослідження проводяться за можливістю в тісній співпраці з Євростатом.

Принцип 15: Доступність і зрозумілість статистична інформація має бути представлена у зрозумілій для користувачів формі, поширюватися придатним та зручним  для них способом, бути доступною всім користувачам на рівних умовах та супроводжуватися метаданими і відповідними поясненнями.

Показники:

15.1. Статистична інформація та відповідні метадані представлені у формі, яка полегшує їхнє правильне тлумачення та усвідомлене порівняння.

15.2. Для поширення статистичної інформації використовуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології, методи, платформи та стандарти відкритих даних.

15.3. За запитами користувачів можуть проводитися спеціальні обстеження, за умови технічної можливості. Їхні результати поширюються відповідно до чинного законодавства.

15.4. Доступ до мікроданих для наукових цілей надається відповідно до чинного законодавства з дотриманням спеціальних правил і процедур.

15.5. Метадані, пов'язані з вихідною статистичною інформацією, документуються та поширюються відповідно до європейських стандартів.

15.6. Користувачів інформують про методологію статистичних розрахунків, у тому числі про використання та інтеграцію адміністративних та інших даних.

15.7. Користувачів інформують про відповідність якості статистичної інформації критеріям якості європейської статистики.

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
26.05.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше